HARMONOGRAM WYBORU SOŁTYSÓW I CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH

 1. Skroblaki - 02.03.2019 r., godz. 12:00
 2. Wierobie - 02.03.2019 r., godz. 13:30
 3. Zubki - 02.03.2019 r., godz. 15:00
 4. Bobrowniki - 03.03.2019 r., godz. 12:00
 5. Chomontowce - 03.03.2019 r., godz. 14:00
 6. Piłatowszczyzna - 09.03.2019 r., godz. 12:00
 7. Królowe Stojło - 09.03.2019 r., godz. 14:00
 8. Waliły-Dwór - 09.03.2019 r., godz. 15:30
 9. Słuczanka - 10.03.2019 r., godz. 15:00
 10. Pieszczaniki - 16.03.2019 r., godz. 14:00
 11. Załuki - 16.03.2019 r., godz. 16:00
 12. Radunin - 17.03.2019 r., godz. 12:30
 13. Nowosiółki - 17.03.2019 r., godz. 14:00
 14. Borki - 17.03.2019 r., godz. 16:00
 15. Mostowlany - 23.03.2019 r. godz. 16:30
 16. Zubry - 23.03.2019 r. godz. 18:00
 17. Gródek I - 24.03.2019 r. godz. 14:00
 18. Gródek II - 24.03.2019 r., godz. 17:00
 19. Bielewicze - 30.03.2019 r. godz. 13:00
 20. Waliły - 30.03.2019 r. godz. 15:00
 21. Wiejki - 31.03.2019 r. godz. 14:00
 22. Podozierany - 31.03.2019 r. godz. 15:30
 23. Mieleszki-Kolonia - 06.04.2019 r. godz. 14:00
 24. Mieleszki - 06.04.2019 r. godz. 15:30
 25. Zarzeczany - 07.04.2019 r. godz. 14:00
 26. Waliły-Stacja - 07.04.2019 r. godz. 15:30
 27. Dzierniakowo - 13.04.2019 r. godz. 12:00
 28. Straszewo - 13.04.2019 r. godz. 13:30
 29. Grzybowce - 13.04.2019 r. godz. 15:00
 30. Sofipol - 14.04.2019 r. godz. 13:00
 31. Królowy Most - 14.04.2019 r. godz. 14:30
 32. Kołodno - 14.04.2019 r. godz. 16:00

REKRUTACJA 2019/2020

Zgodnie z art. 154 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.) Wójt Gminy Gródek informuje o kryteriach rekrutacji oraz dokumentach niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbie punktów możliwej do uzyskania za poszczególne kryteria oraz o terminach postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego klas I publicznej szkoły podstawowej, prowadzonej przez Gminę Gródek w roku szkolnym 2019/2020.

Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego:

Harmonogram przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do klas I publicznej szkoły podstawowej –treść zarządzenia PDF

 

Lp.

Rodzaj czynności

 

Termin

w postępowaniu

  rekrutacyjnym      

Termin

w postępowaniu

uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 08.03.2019 r.      

do 22.03.2019 r.

do 07.06.2019 r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu Rekrutacyjnym

do 28.03.2019 r.

do 18.06.2019 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

do 29.03.2019 r.

do 21.06.2019 r.

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

do 05.04.2019 r.

do 27.06.2019 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

do 10.04.2019 r.

28.06.2019 r.

Do klasy I publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci i młodzież zamieszkałe w tym obwodzie.

Tym samym ustawodawca nie przewiduje w powyższym przypadku rekrutacji. Zgłoszenie bowiem następuje z urzędu.

Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana placówka nadal dysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone uchwałą Nr XXIX/235/2017 Rady Gminy Gródek z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klasy I szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Gródek – treść uchwały PDF

REKRUTACJA 2019/2020

Zgodnie z art. 154 ust. 1 pkt. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.) Wójt Gminy Gródek informuje o kryteriach rekrutacji oraz dokumentach niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbie punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria oraz o terminach postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznego przedszkola, publicznej innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Gródek w roku szkolnym 2019/2020.

Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego:

Harmonogram przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do publicznego przedszkola i publicznej innej formy wychowania przedszkolnego – treść zarządzenia PDF

Lp.

Rodzaj czynności

 

Termin

w postępowaniu

 rekrutacyjnym        

Termin

w postępowaniu

uzupełniającym (na wolne miejsca)

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 01.03.2019 r.

do 15.03.2019 r.

od 29.03.2019 r.

do 03.06.2019 r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających

spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

do 22.03.2019 r.

do 18.06.2019 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

do 25.03.2019 r.

do 24.06.2019 r.

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

do 29.03.2019 r.

do 26.06.2019 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

do 02.04.2019 r.

do 28.06.2019 r

Kryteria rekrutacji oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczba punktów możliwa do uzyskania za poszczególne kryteria:

1) Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria, które mają jednakową wartość:

a) wielodzietność rodziny kandydata,

b) niepełnosprawność kandydata,

c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

f) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

g) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

2) Do wniosku o przyjęcie do publicznego przedszkola i publicznej innej formy wychowania przedszkolnego dołącza się dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów, o których mowa w pkt 1, odpowiednio:

a) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,

b) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 511),

c) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,

d) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2017 r. poz. 697 z późn. zm.).

           Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Dokumenty, o których mowa w pkt 2 lit. b-d, są składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu, bądź mogą być składane także w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.

3) W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dana placówka nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria określone uchwałą Nr XXIX/236/2017 Rady Gminy Gródek z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej oraz publicznej inne formy wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Gródek – treść uchwały PDF

Gródek, dnia 23 stycznia 2019 r.

RG.0002.1.2019                   

           

            Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz § 27 Statutu Gminy Gródek - zawiadamiam, że w dniu 29 stycznia 2019 r. (wtorek) o godz. 10:00 w sali Gminnego Centrum Kultury w Gródku odbędzie się IV Sesja Rady Gminy Gródek z proponowanym porządkiem dziennym:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 r.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa Rady Gminy Gródek na 2019 r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Rady Gminy Gródek na 2019 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Gródek (obręb Załuki).
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i członków rad sołeckich.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Nowej Woli.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Gródek na 2019 r.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2019 r.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie warunków udzielania bonifikaty od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 r.
 15. Stanowisko w sprawie nowej treści na pomniku zlokalizowanym w parku w Gródku.
 16. Zapytania i wnioski radnych.
 17. Wolne wnioski i informacje.
 18. Przyjęcie protokołu obrad III Sesji Rady Gminy Gródek.
 19. Zamknięcie obrad.

Materiały i projekty uchwał, będące przedmiotem Sesji są dostępne do wglądu w Urzędzie Gminy Gródek, pokój Nr 2.

 

Zapraszam do wzięcia udziału.

Wieczysław Gościk

Przewodniczący Rady Gminy

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Białymstoku informuje, że w dniu 22.01.2019 r. w siedzibie tut. Urzędu /ul. Plażowa 17; sala konferencyjna, pokój nr 412, IV piętro/ o godz. 9:00, odbędzie się nieodpłatne spotkanie informacyjne skierowane do płatników (przedsiębiorców, pracodawców) na temat: „Twój e-PIT i obowiązki płatników związane z tą usługą”.

Kierunek: PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ – nabór do projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich

Towarzystwo Amicus prowadzi nabór do projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich. W jego ramach uczestnicy otrzymają bezzwrotne wsparcie finansowe i doradcze na założenie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

Projekt skierowany jest do osób po 30 roku życia, będących bezrobotnymi lub poszukującymi pracy lub nieaktywnymi zawodowo oraz jednocześnie znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (tj. osoby starsze po 50 roku życia lub kobiety lub osoby z niepełnosprawnością lub osoby długotrwale bezrobotne lub osoby o niskich kwalifikacjach), zamieszkujących gminy Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Gródek, Jasionówka, Juchnowiec Kościelny, Knyszyn, Michałowo, Supraśl, Wasilków i Zabłudów. 

100% grupy docelowej stanowić będą osoby znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (tj. osoby starsze po 50 roku życia lub kobiety lub osoby z niepełnosprawnością lub osoby długotrwale bezrobotne lub osoby o niskich kwalifikacjach.

Branże zgodne z Lokalną Strategią Rozwoju LGD PK: pkt II.1.: Rozwój przedsiębiorstw na obszarze LGD, w tym w kluczowych domenach wskazuje branże działalności gospodarczej, pożądane i premiowane w LSR takie jak: „zielone miejsca pracy”, usługi turystyczne, rekreacyjne, prozdrowotne, rehabilitacyjne, uzdrowiskowe oraz „silver economy”.

Masz plan na biznes? Czy jesteś zainteresowany pracą w branży rekreacyjno-turystyczno-uzdrowiskowej? Czy chcesz otrzymać dotację na rozpoczęcie własnego biznesu? Wykorzystaj potencjał lokalny Podlasia.

Weź udział w rekrutacji jeżeli jesteś osobą:
• po 30 roku życia,
• osobą bezrobotną / szukającą pracy / nieaktywną zawodowo,

i jednocześnie spełniasz jedno z poniższych kryteriów:
• masz ukończone 50 lat,
• jesteś kobietą
• jesteś osobą niepełnosprawną
• jesteś osobą długotrwale bezrobotną
• posiadasz niskie kwalifikacje

Spełniasz powyższe warunki?

Czy Twój pomysł na biznes uwzględnia wykorzystanie potencjału rozwojowego Twojego regionu? Nie czekaj i weź udział w bezpłatnym projekcie!

W ramach projektu oferowane jest:
Indywidualne doradztwo w zakresie przygotowania biznesplanu.
Dotację inwestycyjną w kwocie maksymalnie 21.000,00 netto.
Finansowe wsparcie pomostowe w kwotach 1 200,00 zł netto przez 6 miesięcy i po tym okresie 487,90  netto przez pozostałe 6 miesięcy.
Oraz specjalistyczne wsparcie towarzyszące, indywidualne doradztwo w zakresie zasad przedsiębiorczości, prowadzenia biznesu itp.


Rekrutacja trwa od 20.11.2018 do 10.01.2019 r. 

Projekt realizowany jest od 01.11.2018 do 30.04.2020 r.

Dokumenty do pobrania, w tym formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie: 

https://www.towarzystwoamicus.pl/polecamy/113-kierunek-przedsiebiorczosc.html