Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Białymstoku informuje, że w dniu 22.01.2019 r. w siedzibie tut. Urzędu /ul. Plażowa 17; sala konferencyjna, pokój nr 412, IV piętro/ o godz. 9:00, odbędzie się nieodpłatne spotkanie informacyjne skierowane do płatników (przedsiębiorców, pracodawców) na temat: „Twój e-PIT i obowiązki płatników związane z tą usługą”.

Kierunek: PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ – nabór do projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich

Towarzystwo Amicus prowadzi nabór do projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich. W jego ramach uczestnicy otrzymają bezzwrotne wsparcie finansowe i doradcze na założenie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

Projekt skierowany jest do osób po 30 roku życia, będących bezrobotnymi lub poszukującymi pracy lub nieaktywnymi zawodowo oraz jednocześnie znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (tj. osoby starsze po 50 roku życia lub kobiety lub osoby z niepełnosprawnością lub osoby długotrwale bezrobotne lub osoby o niskich kwalifikacjach), zamieszkujących gminy Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Gródek, Jasionówka, Juchnowiec Kościelny, Knyszyn, Michałowo, Supraśl, Wasilków i Zabłudów. 

100% grupy docelowej stanowić będą osoby znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (tj. osoby starsze po 50 roku życia lub kobiety lub osoby z niepełnosprawnością lub osoby długotrwale bezrobotne lub osoby o niskich kwalifikacjach.

Branże zgodne z Lokalną Strategią Rozwoju LGD PK: pkt II.1.: Rozwój przedsiębiorstw na obszarze LGD, w tym w kluczowych domenach wskazuje branże działalności gospodarczej, pożądane i premiowane w LSR takie jak: „zielone miejsca pracy”, usługi turystyczne, rekreacyjne, prozdrowotne, rehabilitacyjne, uzdrowiskowe oraz „silver economy”.

Masz plan na biznes? Czy jesteś zainteresowany pracą w branży rekreacyjno-turystyczno-uzdrowiskowej? Czy chcesz otrzymać dotację na rozpoczęcie własnego biznesu? Wykorzystaj potencjał lokalny Podlasia.

Weź udział w rekrutacji jeżeli jesteś osobą:
• po 30 roku życia,
• osobą bezrobotną / szukającą pracy / nieaktywną zawodowo,

i jednocześnie spełniasz jedno z poniższych kryteriów:
• masz ukończone 50 lat,
• jesteś kobietą
• jesteś osobą niepełnosprawną
• jesteś osobą długotrwale bezrobotną
• posiadasz niskie kwalifikacje

Spełniasz powyższe warunki?

Czy Twój pomysł na biznes uwzględnia wykorzystanie potencjału rozwojowego Twojego regionu? Nie czekaj i weź udział w bezpłatnym projekcie!

W ramach projektu oferowane jest:
Indywidualne doradztwo w zakresie przygotowania biznesplanu.
Dotację inwestycyjną w kwocie maksymalnie 21.000,00 netto.
Finansowe wsparcie pomostowe w kwotach 1 200,00 zł netto przez 6 miesięcy i po tym okresie 487,90  netto przez pozostałe 6 miesięcy.
Oraz specjalistyczne wsparcie towarzyszące, indywidualne doradztwo w zakresie zasad przedsiębiorczości, prowadzenia biznesu itp.


Rekrutacja trwa od 20.11.2018 do 10.01.2019 r. 

Projekt realizowany jest od 01.11.2018 do 30.04.2020 r.

Dokumenty do pobrania, w tym formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie: 

https://www.towarzystwoamicus.pl/polecamy/113-kierunek-przedsiebiorczosc.html

                                  

Gródek, dnia 17 grudnia 2018 r.

RG.0002.11.2018

                                                                                                                                            

            Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz § 27 Statutu Gminy Gródek - zawiadamiam, że w dniu 28 grudnia 2018 r. (piątek) o godz. 10:00 w sali Gminnego Centrum Kultury w Gródku odbędzie się III Sesja Rady Gminy Gródek z proponowanym porządkiem dziennym:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gródek na lata 2019-2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2036.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu Gminy Gródek na 2019 r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Gródek na 2018 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym lub mieszkaniach chronionych.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Rady Gminy Gródek na 2019 r.
 14. Wypracowanie stanowiska w sprawie pomnika upamiętniającego „poległych w latach 1941-1944 z rąk hitlerowskich oprawców około 60 bojowników w walce o wolność i demokrację” w świetle ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki (Dz. U z 2018 r. poz. 1103).
 15. Zapytania i wnioski radnych.
 16. Wolne wnioski i informacje.
 17. Przyjęcie protokołu obrad II Sesji Rady Gminy Gródek.
 18. Zamknięcie obrad.

 

Materiały i projekty uchwał, będące przedmiotem Sesji są dostępne do wglądu w Urzędzie Gminy Gródek, pokój Nr 2.

 

                                                                                                                                                    Zapraszam do wzięcia udziału.

                                                                                                                            Wieczysław Gościk

                                                                                                                   Przewodniczący Rady Gminy

Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego Gminy Gródek

oraz o sposobie jego zagospodarowania

 

Lp.

Nazwa składnika

Jednostka miary

Ilość

Ocena stanu technicznego

Sposób zagospodarowania

1

Węże ssawne

sztuka

2

Uszkodzone i porwane, nie spełniają swojej funkcji, naprawa ekonomicznie nieuzasadniona i nieopłacalna

Likwidacja

2

Prądownica turbo

sztuka

1

Uszkodzona

Likwidacja

3

Lina ratownicza

sztuka

2

Porwane

Likwidacja

4

Hełm

sztuka

8

Uszkodzone, przestarzałe, brak atestów

Likwidacja

5

Hełm Calisia AK 06/2009

sztuka

2

Uszkodzone, przestarzałe, brak atestów

Likwidacja

6

Hełm strażacki AK-10

sztuka

3

Uszkodzone, przestarzałe, brak atestów

Likwidacja

7

Pas bojowy

sztuka

10

Uszkodzone, porwane

Likwidacja

8

Odkurzacz ZELMER

sztuka

1

Uszkodzony, nie spełnia swojej funkcji, naprawa lub remont są ekonomicznie nieuzasadnione i nieopłacalne

Likwidacja

9

Buty saperki

para

2

Uszkodzone, porwane

Likwidacja

10

Ubranie specjalne UPS

sztuka

2

Uszkodzony, porwane

Likwidacja

11

Ubranie koszarowe

komplet

8

Uszkodzony, porwane

Likwidacja

12

Komplet męski z elany

Komplet

4

Uszkodzony, porwane

Likwidacja

13

Spodnie ogrodniczki

Komplet

4

Uszkodzone, porwane

Likwidacja

14

Buty specjalne wzmocnione

para

4

Uszkodzone, porwane

Likwidacja

15

Szlifierka

sztuka

1

Uszkodzona, nie spełnia swojej funkcji, naprawa lub remont są ekonomicznie nieuzasadnione i nieopłacalne

Likwidacja

16

Szlifierka kątowa

sztuka

1

Uszkodzona, nie spełnia swojej funkcji, naprawa lub remont są ekonomicznie nieuzasadnione i nieopłacalne

Likwidacja

17

Rękawice asekuracyjne

sztuka

2

Uszkodzone, porwane

Likwidacja

18

Rękawice KOMFORT

para

4

Uszkodzone, porwane

Likwidacja

19

Kominiarka dzianinowa

sztuka

5

Uszkodzone, porwane

Likwidacja

20

Smarownica

sztuka

1

Uszkodzona, nie spełnia swojej funkcji

Likwidacja

21

Zestaw palników

komplet

1

Uszkodzony, nie spełnia swojej funkcji

Likwidacja

22

Koszula biała z okuciem

sztuka

2

Porwane, niezgodne z regulaminem

Likwidacja

23

Czapka rogatywka z OSP

sztuka

4

Porwane,  niezgodne z regulaminem

Likwidacja

24

Czapka rogatywka z okuciem

sztuka

1

Niezgodna z regulaminem, uszkodzona

Likwidacja

25

Sznur galowy

sztuka

1

Uszkodzony, nie spełnia swojej funkcji

Likwidacja

26

Sznur do koszuli

sztuka

1

Uszkodzony, nie spełnia swojej funkcji

Likwidacja

27

Pagon do koszuli

sztuka

1

Porwane,  niezgodne z regulaminem

Likwidacja

28

Dystynkcje haftowane

sztuka

9

Porwane,  niezgodne z regulaminem

Likwidacja

29

Rękawice strażackie

sztuka

5

Uszkodzone, nie spełniają swojej funkcji

Likwidacja

30

Ubranie specjalne

sztuka

1

Uszkodzone, nie spełniają swojej funkcji

Likwidacja

31

Wąż tłoczny 52/20 KA/A/W

sztuka

6

Uszkodzony, nie spełnia swojej funkcji, naprawa lub remont są ekonomicznie nieuzasadnione i nieopłacalne

Likwidacja

32

Wąż tłoczny 75/20 KA/A/H

sztuka

3

Uszkodzony, nie spełnia swojej funkcji, naprawa lub remont są ekonomicznie nieuzasadnione i nieopłacalne

Likwidacja

33

Wąż tłoczny 75/20 KA

sztuka

1

Uszkodzony, nie spełnia swojej funkcji, naprawa lub remont są ekonomicznie nieuzasadnione i nieopłacalne

Likwidacja

34

Wąż tłoczny 75/20, 52/20

sztuka

6

Uszkodzony, nie spełnia swojej funkcji, naprawa lub remont są ekonomicznie nieuzasadnione i nieopłacalne

Likwidacja

35

Latarka WULKANFIRE

sztuka

1

Uszkodzona, nie spełnia swojej funkcji, naprawa lub remont są ekonomicznie nieuzasadnione i nieopłacalne

Likwidacja

36

Terminal GSM DTG 53

sztuka

1

Uszkodzony, nie spełnia swojej funkcji, naprawa lub remont są ekonomicznie nieuzasadnione i nieopłacalne

Likwidacja

37

Typ, model: FSO-WARSZAWA POLONEZ 1.6

Rodzaj pojazdu: samochód osobowy, pożarniczy

Rok produkcji: 1999

Nr rejestracyjny: BIA 4P88

Nr identyfikacyjny pojazdu: SUPB01CEHXW119419

Masa własna: 1160 kg

Dane silnika: 1600 cm3

sztuka

1

- samochód wykorzystywany przez OSP Gródek,

- w stanie technicznym dobrym (posiada aktualne badania techniczne do 14 czerwca 2019 r.).

Sprzedaż

38

Typ, model: FORD TRANSIT 350 l 2.4 TDI

Rodzaj pojazdu: autobus

Rok produkcji: 2001

Nr rejestracyjny: BIA 99PC

Nr identyfikacyjny pojazdu: WF0LXXGBFL1U33308

Masa własna: 2030 kg

Dane silnika: 2402 cm3

 

sztuka

1

- autobus był użytkowany do przewozu osób, głównie dzieci do szkoły,

- nie przeszedł ostatnich badań technicznych ze względu na usterki: nadmierny luz na wale przekładni kierowniczej, zużyte opony (głębokość bieżnika niezgodna z wymaganiami rozporządzenia o warunkach technicznych), zablokowane tylne drzwi, nadmierna korozja, wyciek płynu w układzie kierowniczym.

Sprzedaż

39

Typ, model: FSC-STARACHOWICE STAR A 200 GBM 2,5/8

Rodzaj pojazdu: samochód specjalny, pożarniczy

Rok produkcji: 1985

Nr rejestracyjny: BIF 7532

Nr identyfikacyjny pojazdu: 47169

Masa własna: 4770 kg

Dane silnika: 6842,00 cm3

 

sztuka

1

- pojazd nie użytkowany od 2012  r.

- ostatnie badania techniczne straciły ważność 4 stycznia 2013 r. Nie posiada akumulatora.

Sprzedaż

40

Typ, model: FORD TRANSIT 190L KAT

Rodzaj pojazdu: samochód specjalny, pożarniczy

Rok produkcji: 1997

Nr rejestracyjny: BIA HX 17

Nr identyfikacyjny pojazdu: WF0AXXGBVAVK81799

Masa własna: 1481 kg

Dane silnika: 1998 cm3

sztuka

1

- nie jest użytkowany przez jednostkę od września 2017 r. Jest sprawny technicznie. Ostatnie badania techniczne były wykonywane 7 grudnia 2016 r. (utraciły ważność 7 grudnia 2017 r.).

- ogólny stan dobry. Wykorzystywany był przez OSP Gródek do ratownictwa technicznego.

- samochód posiada zamontowaną najaśnicę i 4 zapasowe opony z felgami

Sprzedaż

Gródek, dnia 23 listopada 2018 r.

RG.0002.10.2018

 

            Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz § 27 Statutu Gminy Gródek - zawiadamiam, że w dniu 30 listopada 2018 r. (piątek) o godz. 10,00 w sali Gminnego Centrum Kultury w Gródku odbędzie się II Sesja Rady Gminy Gródek z proponowanym porządkiem dziennym:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Gródek.
 13.  Podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej na terenie Gminy Gródek.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia od Powiatu Białostockiego prowadzenia zadania polegającego na zarządzaniu drogami powiatowymi na terenie Gminy Gródek w zakresie ich zimowego utrzymania w 2019 r.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym lub mieszkaniach chronionych.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Gródek na 2018 r.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Gródek.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy Gródek.
 19. Zapytania i wnioski radnych.
 20. Wolne wnioski i informacje.
 21. Przyjęcie protokołu obrad I Sesji Rady Gminy Gródek.
 22. Zamknięcie obrad.

Materiały i projekty uchwał, będące przedmiotem Sesji są dostępne do wglądu w Urzędzie Gminy Gródek, pokój nr 2.

 

                                          Zapraszam do wzięcia udziału

Przewodniczący Rady Gminy Gródek

Wieczysław Gościk