Szanowni Mieszkańcy,

Wójt Gminy Gródek przekazał Radzie Gminy do rozpatrzenia Raport o stanie Gminy Gródek w 2020 r. Debata nad Raportem odbędzie się w dniu 25 czerwca 2020 r. w Gminnym Centrum Kultury w Gródku podczas XXVII sesji Rady Gminy Gródek, która rozpocznie się o godz. 11:00.

Zgodnie z art. 28aa ust. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) w debacie mogą zabierać głos mieszkańcy na warunkach i zasadach określonych poniżej:

  1. Osoba zamierzająca zabrać głos w debacie zobowiązana jest do dnia 24 czerwca 2020 r. złożyć do Przewodniczącego Rady Gminy pisemne zgłoszenie udziału w debacie poparte podpisami co najmniej 20 osób.
  2. Zgłoszenie należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Gródek (ul. A. i G. Chodkiewiczów 2, nr 1 w godz. 8:00 – 15:00) lub przesłać na adres

Urząd Gminy Gródek

A. i G. Chodkiewiczów 2

16-040 Gródek

  1. Mieszkańcy uczestniczący w debacie będą zabierali głos w kolejności zgłoszeń przekazanych przewodniczącemu Rady Gminy.
  2. W debacie będzie mogło zabrać głos 15 mieszkańców, chyba że Rada Gminy postanowi o zwiększeniu tej liczby.
  3. W związku z ograniczeniami wprowadzonymi rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2021 r. poz. 861), w celu zminimalizowania zagrożenia, osoby biorące udział w debacie z chwilą wejścia do budynku GCK zobowiązane są:
  • osłonić usta i nos maseczką oraz zachować dystans społeczny;
  • stosować się do poleceń pracownika Urzędu Gminy.
  1. Osoby biorące udział w debacie będą wchodziły na sale obrad pojedynczo oczekując na swoją kolej w miejscu wskazanym przez pracownika Urzędu.

Zachęcam Państwa do zapoznania się z Raportem oraz do wzięcia udziału w debacie.

Przewodniczący

Rady Gminy Gródek

Wieczysław Gościk

Do pobrania:

Zgłoszenie do debaty

Raport