W związku ze zmianą od dnia 1 stycznia 2021 r. sposobu naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, każdy właściciel nieruchomości, który jeszcze nie złożył nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zobowiązany jest do jej niezwłocznego złożenia.

Druki deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dostępne są na stronie internetowej www.grodek.pl w zakładce: druki i formularze oraz w Urzędzie Gminy Gródek.

Wypełnioną deklarację należy dostarczyć do Urzędu Gminy Gródek za pośrednictwem poczty lub wrzucić do skrzynki podawczej mieszczącej się przed wejściem do budynku Urzędu Gminy Gródek.   

 Zgodnie z uchwałą  Nr XXII/188/20 Rady Gminy Gródek z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2020 r. poz. 5082) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość i stawki opłaty w wysokości 23 zł od mieszkańca danej nieruchomości. Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi  kompostujący bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym mogą skorzystać ze zwolnienia w części z opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami  komunalnymi w wysokości 1 zł od mieszkańca danej nieruchomości.

Przypominam!

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 z późn. zm.) nakłada na właścicieli nieruchomości obowiązek ponoszenia na rzecz gminy, na terenie której są położone ich nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W razie niezłożenia deklaracji albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, zgodnie z wyżej powołaną ustawą - Wójt określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej przez radę gminy metody, a w przypadku ich braku - uzasadnione szacunki.

Ustawa przewiduje również sankcje karne: Kto wbrew obowiązkowi nie składa deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - podlega karze grzywny.

 

Wójt Gminy Gródek

   Wiesław Kulesza