Zapraszamy Państwa na spotkanie, które odbędzie się w dniu  30 listopada 2021 r. o godzinie 1530, na sali konferencyjnej Gminnego Centrum Kultury w Gródku, ul A. i G. Chodkiewiczów 2, 16-040 Gródek, w ramach jednej z metod konsultacyjnych – tzw. technika „zespół roboczy – problem solving”. Metoda ta polega na przeprowadzeniu pracy z mapami oraz umożliwieniu wypowiedzenia się wszystkim uczestnikom warsztatów z zastosowaniem podziału na określone grupy reprezentatywne. W ramach konsultacji społecznych dotyczących projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Gródek wyodrębniliśmy następujące grupy robocze:

  1. Sołtysi Sołectw Gminy Gródek,
  2. Radni Gminy Gródek,
  3. Dyrektorzy i Kierownicy Gminnych Jednostek Organizacyjnych,
  4. Rolnicy prowadzący działalność na terenie Gminy Gródek,
  5. Przedsiębiorcy prowadzący działalność na terenie Gminy Gródek.

Podczas spotkania zespołów roboczych na bieżąco będą dokumentowane rekomendacje i uwagi wypracowane w toku dyskusji. W spotkaniu weźmie udział architekt opracowujący projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gródek.