Gródek, dnia 12 października 2021 r.

POR.6151.2.2021.AK

OBWIESZCZENIE

o terminach polowań zbiorowych

Wójt Gminy Gródek, działając na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1683 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, informuje o terminach polowań zbiorowych na terenach obwodów łowieckich nr 178 i 210, obejmujących swoim zasięgiem teren Gminy Gródek.

Lp.

Termin rozpoczęcia
i zakończenia polowania

Nr i nazwa obwodu łowieckiego oraz miejsce polowania

Nazwa koła łowieckiego

1

23.10.2021 r.

07.30-15:00

210 – Leśnictwo Bielewicze

Koło Łowieckie Podmuch Białystok

2

06.11.2021 r.

07.30-15:00

178 – Leśnictwo Radunin

3

20.11.2021 r.

07.30-15:00

210 – Leśnictwo Wiejki

4

04.12.2021 r.

07.30-15:00

178 – Leśnictwo Turowo

5

18.12.2021 r.

07.30-15:00

178 – Leśnictwo Królowe Stojło

6

15.01.2022 r.

07.30-15:00

178 – Leśnictwo Józefowo

Zgodnie z art. 42ab ust. 3-5 ustawy właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem do wójta. W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość przez podanie dokładnego adresu, a w przypadku gdyby takiego adresu nie było - numeru działki ewidencyjnej i obrębu. Wójt zawiadamia niezwłocznie dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego o wniesionym przez właściciela, posiadacza albo zarządcę gruntu sprzeciwie do organizowanego polowania zbiorowego, przekazując mu ten sprzeciw wraz z uzasadnieniem. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego przy organizacji polowania zbiorowego uwzględnia sprzeciw, gdy wykonywanie polowania będzie zagrażało bezpieczeństwu lub życiu ludzi.