DOFINANSOWANIE Z FUNDUSZU SPRAWIEDLIWOŚCI. OSP GRÓDEK OTRZYMAŁA KOLEJNE ŚRODKI FINANSOWE NA ZAKUP SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA

Ostrzegamy Państwa przed próba wyłudzenia pieniędzy przez osoby podające sie za pracowników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, pod pozorem ściągnięcia zaległości z tytułu ubezpieczenia społecznego rolników.

Wyniki Gminnych Konkursów:

"Estetyczna posesja - Ogródki 2017"
"Estetyczna Wieś Gminy Gródek 2017"

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać u sołtysów lub wnosić bez wezwania na rachunek Urzędu Gminy Gródek:

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać u sołtysów lub wnosić bez wezwania na rachunek Urzędu Gminy Gródek:

W związku z pismem Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Białymstoku dotyczącym nielegalnego zagospodarowania osadów ściekowych pochodzących z miejskiej oczyszczalni ścieków w Białymstoku informuję, iż nie należy przyjmować osadów ściekowych nieznanego pochodzenia w formie nawozu na grunty rolne.

Kreowanie i promocja walorów Gminy Gródek

Uprzejmie informuje, ze w ramach projektu "Kreowanie i promocja walorów Gminy Gródek" wspólfinansowanego ze srodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach osi 4 "LEADER", dzialania 413 "Wdrazanie lokalnych strategii rozwoju" dla malych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadaja warunkom przyznania pomocy w ramach dzialan Osi 3 ale przyczyniaja sie osiagniecia celów tej osi, objetego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, powstal folder i przewodnik o gminie Gródek.