Na podstawie art.12 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020 poz. 282) Starosta, w uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków, może umieszczać na zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru znak informujący o tym, iż zabytek ten podlega ochronie. W związku z powyższym, pismem z dnia 3 marca 2020 r., znak: SP.4121.3.2020, Starosta Powiatu Białostockiego przekazał do Urzędu Gminy Gródek wzór wniosku o umieszczenie na zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków znaku informującego o tym, że zabytek ten podlega ochronie. Zainteresowani właściciele i zarządcy zabytków posiadający tytuł prawny do zabytku powinni złożyć stosowny wniosek do Starosty Powiatu Białostockiego, ul. Borsucza 2,15-569 Białystok.

wniosek.doc