W dniu 01 marca 2020 r. (niedziela) o godz. 1500 w Sofipolu 27 odbędzie się zebranie wiejskie w celu przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie zebrania oraz uchwalenie porządku dziennego zebrania.
  2. Wybór przewodniczącego obrad.
  3. Informacja o aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej w gminie.
  4. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
  5. Zgłoszenie kandydatów na sołtysa.
  6. Wybór sołtysa.
  7. Zgłoszenie kandydatów do rady sołeckiej.
  8. Wybór rady sołeckiej.
  9. Sprawy różne.

W wyborach mogą wziąć udział mieszkańcy sołectwa Sofipol stale zamieszkujący na jego terenie, uprawnieniu do głosowania w wyborach do rady gminy.

Serdecznie zapraszam mieszkańców do udziału w zebraniu.

WÓJT GMINY

Wiesław Kulesza