Szanowni Państwo,

miło jest nam poinformować, iż MDDP spółka akcyjna Akademia Biznesu sp. k., realizuje projekt pn. „Kompetencje dla Branży Turystycznej i sektora żywności wysokiej jakości” – zadania Anty-Covid. Jest on współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach II osi priorytetowej „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Działanie 2.21 „Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych przedsiębiorstw”.

Projekt jest skierowany do mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw z sektora ŻYWNOŚCI WYSOKIEJ JAKOŚCI (PKD. C. 10) z siedzibą na terenie całej Polski.

Proces rekrutacji trwa do 31.12.2020 r. Wsparcie będzie realizowane do 31 marca 2021 r.

Celem projektu jest podniesienie do końca marca 2021 r., zgodnie z potrzebami przedsiębiorców, kompetencji w zakresie Rekomendacji Nadzwyczajnych Sektorowej Rady ds. kompetencji sektor żywności wysokiej jakości, mających na celu zapobieganie negatywnym skutkom pandemii w następujących obszarach tematycznych:

1) Dobre Praktyki Higieniczne GHP i HACCP w warunkach pandemii;

2) Organizacja sprzedaży i promocji w warunkach pandemii;

3) Zaopatrzenie surowcowe zakładu produkcyjnego w warunkach pandemii;

4) Magazynowanie i transport żywności i w warunkach pandemii;

5) Zarządzanie kryzysowe w przypadku wystąpienia zakażenia w zakładzie.

Rekomendowanymi formami wsparcia są SZKOLENIA.

Zwracamy się do Państwa z gorącą prośbą o przekazanie informacji na temat naszego projektu do zrzeszonych w Państwa organizacji przedsiębiorstw – potencjalnych odbiorców oferowanego w ramach naszego projektu wsparcia.

Jeżeli mają państwo swój pomysł na skuteczny rodzaj promocji, potrzebują Państwo dodatkowych materiałów promocyjnych/informacyjnych, prosimy o kontakt w tej sprawie. Bardzo zależy nam, aby informacja o naszym projekcie dotarła do jak największej rzeszy przedsiębiorców.

WASZE ZAANGAŻOWANIE BĘDZIE BARDZO POMOCNE PRZY ŁAGODZENIU SKUTKÓW PANDEMII COVID 19. DOŁÓŻMY WSPÓLNIE CEGIEŁKI DO BUDOWANIA DOBROBYTU PRZEDSIĘBIORSTW, ICH PRACOWNIKÓW, A PRZEZ TO NAS WSZYSTKICH.

Szczegółowe informacje na temat Projektu znajdują się na stronie internetowej: http://kompetencjedlaturystyki.pl/ (zakładka SEKTOR ŻYWNOŚCI).

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Biurem Projektu:

MDDP spółka akcyjna Akademia Biznesu Sp. k.

Al. Jana Pawła II 25

00-854 Warszawa

Tel. 789 446 760, 22 208 23 73

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną,

URZĄD STANU CYWILNEGO W GRÓDKU

od dnia 20.10.2020 r. do dnia 23.10.2020 r.

będzie ZAMKNIĘTY.

W sprawach rejestracji zgonu, który miał miejsce na terenie gminy Gródek, należy kontaktować się z Sekretariatem Urzędu Gminy Gródek, tel. 85 7180-664.

Równocześnie informuję, iż wnioski o:

 • wydanie dowodu osobistego,
 • wydanie odpisów aktu stanu cywilnego,
 • wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym oraz zaświadczenia do ślubu konkordatowego i za granicą,
 • uznanie ojcostwa,
 • powrocie małżonka rozwiedzionego do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa,

można złożyć w dowolnym Urzędzie Gminy/Miasta i Urzędzie Stanu Cywilnego na terenie całego kraju.

Przewy w dostawach prądu wystąpią w:

 • Gródku: ul. Białostocka 106, 108, 110, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 130, 132, 134, 138, 140, 142, 144, SKLEP EDEN, ul. Zwycięstwa 21, ul. Pogodna 4, 8, 10, 12, 14, 16, ul. Słoneczna 1, 2, 3, ZK8405,
 • BIelewiczach: 44, 45, 47, 48, 50, 52, 54, 74.

 

Komunikat dostępny pod linkiem: POWIADOMIENIE_26.10.-01.11.2020.pdf

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

            Wójt Gminy Gródek ogłasza I nieograniczony przetarg ustny, na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, będącej w zasobie Gminy Gródek, co jest ujawnione w księdze wieczystej  Nr BI1B/00085735/8, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych, położonej w obrębie 30 - Świsłoczany, gmina Gródek, oznaczonej Nr ew. geod. 447/4 o powierzchni
 0,2900 ha.

Nieruchomość zlokalizowana poza obszarem zwartej zabudowy wsi, w rejonie terenów rolnych, przy drodze żwirowej (dojazd nieutwardzony). Nieruchomość nie jest zabudowana ani zagospodarowania, znajduje się na niej pojedyncze zakrzaczenie. Posiada kształt czworoboku, teren działki jest lekko nachylony w kierunku południowym. Brak mediów. 

Brak obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gródek - tereny rolne.

 Nieruchomość jest wolna od wszelkich długów i roszczeń.

C e n a   w y w o ł a w c z a  nieruchomości: netto 6 000,00 zł, wadium: 400,00 zł

(podlega zwolnieniu z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9

ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług)

Przetarg odbędzie się dnia 16 listopada 2020 r. o godz. 11ºº

na sali konferencyjnej Gminnego Centrum Kultury w Gródku,

A. i G. Chodkiewiczów 4, 16-040 Gródek

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium podanego jak wyżej na konto 45 8060 0004 0390 0127 2000 0040 w BS Białystok Oddział w Gródku do dnia 10 listopada 2020 r. włącznie.
Za datę wniesienia wadium uważa się wpływ środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy Gródek.

Wpłacone wadium ulega:

 • przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od podpisania aktu notarialnego,
 • zaliczeniu na poczt ceny nabycia osobie, która przetarg wygra,
 • zwrotowi przelewem na konto osoby, która nie wygrała przetargu, po uprzednim podaniu numeru konta,
 • przepadkowi w sytuacji nie uzyskania zgody przez cudzoziemców.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest przedłożenie komisji przetargowej:

 • oświadczenia o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu, warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,
 • oryginału dowodu dokonania wpłaty wadium,
 • w przypadku osób fizycznych – dowodu tożsamości,
 • aktualne dane z właściwego rejestru oraz struktury kapitałowej spółki, umowę spółki i aktualną listę wspólników dla osób prawnych (aktualność potwierdzona w okresie nie dłuższym niż trzy miesiące przed przetargiem).

Osoby uczestniczące w przetargu jako pełnomocnicy, są zobowiązani przedłożyć pełnomocnictwo udzielone w formie aktu notarialnego.

Nabywca zobowiązany jest do pokrycia kosztów związanych z zawarciem umowy notarialnej
i założenia księgi wieczystej. Cena nie obejmuje okazania granic działki w terenie.

Urząd Gminy ustali termin podpisania umowy notarialnej i powiadomi o tym nabywcę. Cudzoziemcy w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych na nabycie nieruchomości.

Zastrzega się prawo unieważnienia lub odwołania przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn. Bliższe informacje: tel. 85 873 99 41. Ogłoszenie jest dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: http://bip.ug.grodek.wrotapodlasia.pl