WYBORY ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH

na kadencję 2020-2023

 

                    Z dniem 31 grudnia 2019 r. upływa kadencja ławników wybranych w 2015 r.  Najpóźniej w październiku 2019 r. Rada Gminy Gródek, w głosowaniu tajnym, dokona wyboru dwóch ławników dla Sądu Okręgowego w Białymstoku do orzekania w sprawach cywilnych oraz jednego ławnika dla Sądu Rejonowego w Białymstoku do orzekania w sprawach pracy i ubezpieczeń społecznych.

Termin zgłaszania kandydatów upływa z dniem 30 czerwca 2019 r.

Kandydatów mogą zgłaszać prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie Gminy Gródek.

Zgłoszenia należy dostarczyć do Urzędu Gminy Gródek, ul. Chodkiewiczów 2, pokój Nr 1.

Kto może zostać ławnikiem ?

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 • posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 • jest nieskazitelnego charakteru,
 • ukończył 30 lat,
 • jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
 • nie przekroczył 70 lat,
 • jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
 • posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Kto nie może zostać ławnikiem ?

Ławnikami nie mogą być:

 • osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
 • osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
 • funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
 • adwokaci i aplikanci adwokaccy,
 • radcy prawni i aplikanci radcowscy,
 • duchowni,
 • żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
 • funkcjonariusze Służby Więziennej,
 • radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia. Formularz karty zgłoszenia jest dostępny:

 • w Urzędzie Gminy Gródek, ul. Chodkiewiczów 2, pokój Nr 1
 • na stronie internetowej Gminy Gródek: www.grodek.pl

Do zgłoszenia kandydata na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:

 • informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,
 • oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz.U. poz. 2217 oraz z 2018 r. poz. 1000 i 1544), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
 • dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Wyżej wymienione w pkt 1-4 dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia.

Ponadto:

 • do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, dołącza się aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji. Dokumenty te powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dokonaniem zgłoszenia;
 • do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego przez obywateli dołącza się listę osób, zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z 50 osób zgłaszających kandydata. Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.

Formularze:

 • zapytania o udzielenie informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego,
 • listy osób zgłaszających kandydata,

są dostępne w Urzędzie Gminy Gródek, ul. Chodkiewiczów 2, pokój Nr 1 oraz na stronie internetowej Gminy Gródek: www.grodek.pl

Kandydat na ławnika potwierdza wyrażenie zgody na kandydowanie i prawdziwość danych zawartych w karcie zgłoszenia własnoręcznym podpisem.

Zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły po ustawowym terminie, tj. po 30 czerwca 2019 r., a także zgłoszenia, które nie spełniają wyżej wymienionych wymagań formalnych - pozostawia się bez dalszego biegu.

Wszelkich wyjaśnień w sprawie wyborów ławników w Gminie Gródek udziela Zastępca Wójta – Lilia Waraksa, Urząd Gminy Gródek, ul. Chodkiewiczów 2, pokój Nr 1,  tel. 85 7180 664.

Wybory ławników regulują następujące akty prawne:

 • ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 52 z późn. zm.)
 • rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. Nr 121, poz. 693)

 

Wójt Gminy Gródek

Wiesław Kulesza

Do pobrania:

Karta zgłoszenia kandydata na ławnika

Lista zgłaszających 2019

Informacja dla osób zgłaszających kandydatów na ławników

Informacja dla kandydatów na ławników