• Zasady dofinansowania kosztów budowy przydomowej oczyszczalni ścieków na terenie gminy Gródek określa uchwała Nr XLI/337/18 Rady Gminy Gródek z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej dla osób fizycznych z budżetu Gminy Gródek na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Gródek (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z dnia 4 lipca 2018 r. poz. 3031).
  • Dotacja może zostać udzielona osobom fizycznym, będącym: właścicielami /współwłaścicielami/ lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości, wytwarzającym ścieki bytowo-gospodarcze pochodzące z gospodarstwa domowego.
  • Dofinansowanie udzielane jest w formie dotacji na podstawie złożonego wniosku. Wzór wniosku wraz z załącznikami dostępny jest w Urzędzie Gminy Gródek, ul. A. i G. Chodkiewiczów 2, 16-040 Gródek, pokój nr 8, na stronie www.grodek.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Gródek.
  • Beneficjent na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków może uzyskać dotację w wysokości do 50% udokumentowanych poniesionych kosztów brutto, ale nie więcej niż 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych).
  • Wnioski wraz z załącznikami należy składać od dnia 1 marca 2023 r. do dnia 1 sierpnia 2023 r. Wnioski mogą zostać:
  • doręczone do Urzędu Gminy Gródek za pośrednictwem skrzynki podawczej znajdującej się przy wejściu do Urzędu lub bezpośrednio do sekretariatu Urzędu Gminy Gródek, pok. nr 1;
  • przesłane do Urzędu Gminy Gródek pocztą (o dotrzymaniu terminu decyduje data wpływu wniosku do Urzędu Gminy Gródek, a nie data jego nadania).
  • Dotacje przyznawane będą według kolejności zgłoszeń spełniających wymogi formalne, do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel w budżecie gminy na dany rok budżetowy.
  • Wnioski, które nie otrzymały dofinansowania w danym roku, nie będą rozpatrywane w roku następnym.
  • Pozytywna weryfikacja wniosku będzie podstawą do podjęcia decyzji przez Wójta Gminy  o udzieleniu dotacji i podpisania umowy o udzielenie dotacji. Zawarcie umowy nastąpi do dnia 30 sierpnia 2023 r. Beneficjent po wybudowaniu przydomowej oczyszczalni ścieków zobowiązany jest zgłosić gotowość jej odbioru do dnia 31 października 2023 r.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do składania wniosków.

Wójt Gminy Gródek

Wiesław Kulesza