Decyzją z dnia 3 sierpnia 2022 r., znak: HK.7011.244.2022, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku, zwany dalej PPIS, wprowadził tymczasowy zakaz kąpieli w kąpielisku „Zarzeczany” w Zarzeczanach, z uwagi na występowanie zakwitu sinic na terenie kąpieliska.

Decyzja obowiązuje do czasu uzyskania wyników badania wody spełniających wymagania i uzyskania pozwolenia PPIS na użytkowanie kąpieliska.

Wójt Gminy Gródek

Wiesław Kulesza