Ważna informacja w sprawie Internetu świadczonego w ramach wydzierżawionej infrastruktury telekomunikacyjnej

W kwietniu 2021 r. zakończył się 5 letni okres realizacji projektu „Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Gródek”. W związku z tym, w celu umożliwienia dotychczasowym beneficjentom Projektu dalsze korzystanie z Internetu, niezbędne było wyłonienie operatora, który zarządzałby, na warunkach komercyjnych, powstałą w ramach Projektu siecią, bowiem Gmina, ze względów formalnoprawnych, nie może realizować tego typu zadań. W tym celu w kwietniu 2021 r. ogłoszony został przetarg na wydzierżawienie istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej. Do przetargu przystąpiła tylko jedna firma, tj. KOBA sp. z o.o., z którą Gmina w dniu 30.04.2021 r. zawarła umowę dzierżawy.

Zgodnie z warunkami umowy dzierżawca zobowiązał się do odpłatnego świadczenia usługi polegającej na zapewnieniu dostępu do Internetu dotychczasowym uczestnikom Projektu. Ponadto firma KOBA miała prawo, wykorzystując dzierżawioną sieć, świadczyć tego typu usługę również osobom, które nie brały udziału w projekcie „Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Gródek”.

Umowa dzierżawy zawarta została na okres 8 lat, tj. do 30.04.2029 r. Miesięczny czynsz dzierżawy ustalony został na kwotę 4.809,30 zł brutto. Strony umowy uzgodniły, że czynsz ten będzie raz w roku waloryzowany zgodnie z publikowanym corocznie przez GUS średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych. Ponadto ustalono, że dzierżawca może, nie wcześniej niż po upływie roku od zawarcia umowy, wypowiedzieć umowę z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia z powodu braku rentowności, tj. w przypadku gdy miesięczny przychód z tytułu dzierżawy infrastruktury telekomunikacyjnej będzie niższy niż kwota brutto czynszu dzierżawnego.

W maju 2022 r. firma KOBA, powołując się na brak rentowności, złożyła wypowiedzenie umowy dzierżawy ze skutkiem na dzień 31.08.2022 r.

W zaistniałej sytuacji podjąłem decyzję o ogłoszeniu przetargu pisemnego nieograniczonego na dzierżawę od dnia 1 września 2022 r. infrastruktury telekomunikacyjnej, za cenę wywoławczą miesięcznego czynszu dzierżawnego w wysokości 2.000 zł netto. W związku z brakiem ofert, w dniu 11 lipca 2022 r. ogłosiłem drugi przetarg z ceną wywoławczą 1.450 zł netto. Również i ten przetarg nie doszedł do skutku ze względu na brak złożonych ofert. Tym samym do czasu wyłonienia nowego operatora, osoby korzystające dotychczas z sieci wybudowanej w ramach projektu „Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Gródek” z dniem 1 września 2022 r. nie będą miały dostępu do Internetu w ramach infrastruktury dzierżawionej przez firmę KOBA.  

Z informacji, które docierają w ostatnich dniach do Urzędu Gminy wynika, że firma KOBA osobom z którymi zawarła umowę na świadczenie usług telekomunikacyjnych w oparciu o dotychczas dzierżawioną sieć, proponuje zawarcie nowej umowy na dostawę Internetu za pośrednictwem własnego systemu przesyłu sygnału, tj. odrębnym światłowodem lub drogą radiową, co wiąże się z koniecznością poniesienia, przez osoby zainteresowane tą ofertą, dodatkowej opłaty przyłączeniowej. Podejmując decyzję o zawarciu nowej umowy z firmą KOBA należy pamiętać, że KOBA oferując dostęp do Internetu za pośrednictwem światłowodu zobowiązana jest dostarczyć również router, a w przypadku gdy sygnał będzie przekazywany drogą radiową, zamontować odpowiednią antenę. Tego typu urządzenia, z których dotychczas korzystaliście Państwo, są własnością Gminy i do 31.08.2022 r. firmą KOBA zobowiązana jest je zwrócić właścicielowi.

Jednocześnie zwracam uwagę, że prawo wypowiedzenia, aktualnie obowiązującej umowy abonenckiej istniejącej między Państwem a Dostawcą usług – firmą KOBA, przysługuje każdej stronie umowy. W związku z tym, przed podjęciem decyzji o wypowiedzeniu umowy proszę zwrócić uwagę czy jednostronne wypowiedzenie przez Państwa umowy nie będzie wiązało się, zgodnie z warunkami umowy, z ewentualnym poniesieniem przez Państwa dodatkowych kosztów.

 

                                                                                                                                                             Wójt Gminy Gródek

                                                                                                                                                               Wiesław Kulesza