W dniach 16-17 września 2021 r. przeprowadzono profilaktyczno–edukacyjny projekt pn. ,,Nasza Gmina czysta cała” zorganizowany w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i ogólnopolskiej Akcji Sprzątania Świata pod hasłem: „Myślę, więc nie śmiecę”. Podczas pierwszego dnia odbyły się także dni otwarte konsultacji społecznych dotyczących projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gródek, realizowanych w ramach projektu „Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach – edycja II” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. W czasie spotkań odbyły się zajęcia warsztatowe  promujące postawy proekologiczne oraz przybliżające walory kulturowe i przyrodnicze Gminy Gródek. W punkcie konsultacyjnym zainteresowani mieszkańcy, przedsiębiorcy oraz organizacje pozarządowe mogli złożyć wnioski do projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gródek oraz zapoznać się z materiałami informacyjnymi. Drugiego dnia projektu uczestniczyliśmy w akcji „Sprzątanie Świata 2021” w naszej Gminie zorganizowanej przy współpracy z Nadleśnictwem Waliły i Szkołą Podstawową w Gródku. W pożytecznej inicjatywie brali udział uczniowie siódmych i ósmych klas szkoły podstawowej wraz z wychowawcami oraz organizatorami akcji. Pomimo niesprzyjających warunków atmosferycznych podczas zbiórki w okolicach Gródka, Walił - Stacji i Zarzeczan zebrano w sumie kilkadziesiąt worków odpadów komunalnych.

 

aa

 

aaa
    

  
   bb

 

 

cc

 
   

dd