28 lipca 2021 r. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego poinformował Gminę Gródek, że wniosek dotyczący montażu instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych naszych mieszkańców został wybrany do dofinansowania

Projekt dotyczy naboru prowadzonego przez Gminę na przełomie 2019-2020. Niebawem będziemy kontaktować się z mieszkańcami zakwalifikowanymi do udziału w Projekcie. W przypadku konieczności uzupełnienia listy podstawowej ogłoszony zostanie nabór uzupełniający. 

Przypominamy, że Projekt realizowany będzie w formie grantów dla zakwalifikowanych mieszkańców. Dofinansowanie wyniesie 70 % kosztów zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej.

Najważniesze informacje dla Grantobiorców:

  • dofinansowanie w formie Grantu może być udzielone na przedsięwzięcia, które nie zostały zakończone (faktury przedstawione do rozliczenia przez Grantobiorcę muszą być wystawione po podpisaniu Umowy o powierzenie Grantu pomiędzy Grantobiorcą i beneficjentem projektu grantowego),
  • dofinansowanie wynosi 70 % kosztów kwalifikowalnych (tj. instalacje o mocy do 5 kWp – maksymalnie 7 000,00 zł za 1 kWp, instalacje o mocy powyżej 5 kWp – maksymalnie 6 000,00 zł za 1 kWp),
  • kosztem niekwalifikowalnym są m.in. transakcje, bez względu na liczbę wynikających z nich płatności, dokonane w gotówce, których wartość przekracza 15 000 zł,
  • Grantobiorca zobowiązany jest do uzyskania od Wykonawcy faktury VAT lub rachunku w zakresie zgodnym z kosztorysem powykonawczym,
  • Grantobiorca dokonuje samodzielnego wyboru Wykonawcy posiadającego odpowiednie uprawnienia i doświadczenie w realizacji podobnych inwestycji,
  • Grantobiorca zobowiązany jest do wyboru wykonawcy na podstawie przeprowadzonej analizy rynku.

 

Dokumenty do pobrania: