UWAGA ROLNICY

W związku ze złym stanem fizykochemicznym wody w rzece Supraśl, w tym niską zawartością tlenu rozpuszczonego w wodzie oraz zjawiskiem śnięcia ryb przypominam, że nie należy stosować nawozów naturalnych na gruntach w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki Supraśl i innych cieków i zbiorników wodnych. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowego sposobu stosowania nawozów oraz prowadzenia szkoleń z zakresu ich stosowania (Dz. U. 2019 r. poz. 1826) obowiązują odległości, w jakich nie stosuje się nawozów w pobliżu wód powierzchniowych:

Na gruntach ornych od brzegu:     

 Rodzaj nawozu

jezior
i zbiorników

wodnych o
powierzchni do  50 ha

cieków naturalnych 

rowów
z wyłączeniem

rowów o szerokości do   5 m liczonej na górnej
krawędzi brzegu rowu 

kanałów 

 Nawozy z
wyłączeniem
gnojowicy

5 m

5 m

5 m

5 m

 Gnojowica

10 m

10 m

10 m

10 m

Na gruntach rolnych od:     

 Rodzaj nawozu

 brzegu jezior i
zbiorników wodnych
o powierzchni
powyżej 50 ha

ujęć wody, jeżeli nie ustanowiono strefy ochronnej

na podstawie przepisów
ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne

 obszarów
morskiego
pasa
nadbrzeżnego

 Wszystkie rodzaje
nawozów

20 m

20 m 

20 m

Ponadto, nawozy naturalne w postaci płynnej mogą być stosowane, gdy poziom wody podziemnej jest poniżej l,2 m.

Rolnicy zobowiązani są do przestrzegania przez cały rok kalendarzowy norm i wymogów wzajemnej zgodności. W zakresie przestrzegania przepisów dotyczących warunków stosowania i przechowywania nawozów kontrolę przeprowadza Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, a w przypadku pozyskiwania dopłat bezpośrednich także Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. O każdym ujawnionym przypadku stosowania nawozów w pobliżu wód powierzchniowych zawiadamiane będą powyższe organy, w celu przeprowadzenia czynności kontrolnych.

Wójt Gminy Gródek

Wiesław Kulesza