UWAGA MIESZKAŃCY !!!

Od dnia 1 stycznia 2021 r. nastąpiła zmiana sposobu naliczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zgodnie z uchwałą Nr XXII/188/20 Rady Gminy Gródek z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2020 r. poz. 5082) opłata  za  gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość i stawki opłaty w wysokości 23 zł od mieszkańca danej nieruchomości.

W związku z powyższym każdy właściciel nieruchomości zobowiązany jest do złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie do dnia 10 lutego 2021 r.

W przypadku nieruchomości wielolokalowych za właścicieli poszczególnych lokali deklarację zobowiązani są złożyć zarządcy nieruchomości.   

Druki deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dostępne są na stronie internetowej www.grodek.pl w zakładce: druki i formularze oraz w Urzędzie Gminy Gródek.

Wypełnioną deklarację należy dostarczyć do Urzędu Gminy Gródek za pośrednictwem poczty lub wrzucić do skrzynki podawczej mieszczącej przy wejściu do Urzędu Gminy Gródek.   

W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z wypełnianiem deklaracji prosimy o kontakt telefoniczny: 85 873 99 43, 85 873 99 42.