PLAKAT nabór kolektory

 

W odpowiedzi na ogłoszony przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Osi Priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii, Typy projektu: inwestycje z zakresu budowy nowych jednostek wytwarzania energii elektrycznej i/lub cieplnej wykorzystujących energię słoneczną polegających na instalacji ogniw fotowoltaicznych lub kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych, w tym budynkach jednorodzinnych na potrzeby własne Grantobiorców, tj. z wyłączeniem budynków, w których prowadzona jest działalność gospodarcza, w tym działalność rolnicza – Projekty grantowe (zgodne z art. 35 i art. 36 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020)

Wójt Gminy Gródek informuje o chęci przystąpienia do naboru i złożenia wniosku o dofinansowanie. Udział w projekcie pozwoli na dofinansowanie montażu instalacji kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych mieszkańców Gminy Gródek.

INFORMACJE Z REGULAMINU KONKURSU:

Przedmiotem konkursu jest wybór do dofinansowania projektów realizowanych w ramach Działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii, Osi Priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna RPOWP 2014-2020.

Celem szczegółowym do osiągnięcia przez realizację projektów dofinansowanych w ramach Działania 5.1 jest zwiększony udział rozproszonej produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w ramach niniejszego konkursu, wsparciem będą objęte projekty grantowe (zgodne z art. 35 i art. 36 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020), dotyczące inwestycji z zakresu budowy nowych jednostek wytwarzania energii elektrycznej i/lub cieplnej wykorzystujących energię słoneczną polegających na instalacji ogniw fotowoltaicznych lub kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych, w tym budynkach jednorodzinnych na potrzeby własne Grantobiorców, tj. z wyłączeniem budynków, w których prowadzona jest działalność gospodarcza, w tym działalność rolnicza (typ 4 projektu).

Nieprzekraczalna moc instalacji:

 • energia słoneczna – do 2 MWe/MWth.

 

Warunki szczegółowe dotyczące inwestycji objętej grantem:

 • energia wytworzona w instalacji fotowoltaicznej lub kolektorach słonecznych powinna być przeznaczona wyłącznie na własne potrzeby mieszkańców (Grantobiorców). Nie jest dopuszczalne wykorzystanie energii na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, w tym działalności rolniczej,
 • nie dopuszcza się montażu mikroinstalacji fotowoltaicznej/kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych, których dachy pokryte są materiałami lub wyrobami zawierającymi azbest. Właściciele takich budynków mogą wziąć udział w projekcie pod warunkiem złożenia oświadczenia, że przed wykonaniem mikroinstalacji fotowoltaicznej lub montażem kolektorów słonecznych, na własny koszt i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wymienią pokrycie dachowe na nowe,
 • moc instalacji fotowoltaicznej/kolektorów słonecznych powinna być dostosowana do rocznego zapotrzebowania na energię elektryczną/cieplną. Instalacja fotowoltaiczna powinna być tak dobrana, aby całkowita ilość energii elektrycznej wyprodukowanej i odprowadzonej do sieci energetycznej przez instalację objętą grantem w rocznym okresie rozliczeniowym nie przekroczyła 120% całkowitej ilości energii elektrycznej pobranej z sieci energetycznej przez Grantobiorcę w tym samym okresie rozliczeniowym,
 • inwestycje muszą być realizowane zgodnie z programami ochrony powietrza, z poszanowaniem wymogów dyrektywy 2008/50/WE w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy oraz celem dotyczącym zmniejszenia emisji,
 • projekty muszą przyczyniać się do realizacji krajowego celu dotyczącego 15% udziału OZE w konsumpcji energii ogółem w 2020 oraz muszą zapewniać poszanowanie środowiska i ochronę krajobrazu (co jest możliwe zwłaszcza w przypadku zastosowania mikroinstalacji), lokalizacja inwestycji OZE musi uwzględniać ograniczenia wynikające z planowania przestrzennego na poziomie krajowym, wojewódzkim i lokalnym oraz potencjalny wpływ projektów na środowisko (np. oddziaływanie na tereny cenne przyrodniczo i gatunki chronione),
 • projekty powinny kumulować efekty środowiskowe (bilans energetyczny, bilans CO2, różnorodność biologiczną, krajobraz oraz emisję zanieczyszczeń powietrza/emisję PM).

 

Warunki szczegółowe dotyczące projektu grantowego:

 • grant może zostać przeznaczony na montaż instalacji OZE wykorzystujących tylko energię słoneczną – instalacji ogniw fotowoltaicznych lub kolektorów słonecznych. Grant nie może być przeznaczony na sfinansowanie inwestycji polegającej na budowie lub montażu urządzenia wykorzystującego inną energię odnawialną (np. wiatru, termalną, otrzymywaną z biomasy, biogazu),
 • Grantobiorcą nie może być podmiot wykluczony z możliwości otrzymania dofinansowania,
 • dofinansowanie w formie Grantu może być udzielone na przedsięwzięcia, które nie zostały zakończone (faktury przedstawione do rozliczenia przez Grantobiorcę muszą być wystawione po podpisaniu Umowy o powierzenie Grantu pomiędzy Grantobiorcą i beneficjentem projektu grantowego).

 

Instytucja Organizująca Konkurs, w wyniku przeprowadzonej analizy rynku wprowadza następujące maksymalne wartości kosztów kwalifikowalnych w ramach konkursu:

1. Instalacja fotowoltaiczna:

 • o mocy do 5kWp – maksymalnie 7 000,00 zł za 1 kWp.
 • o mocy powyżej 5 kWp – maksymalne 6 000,00 zł za 1 kWp.

2. Instalacja kolektorów słonecznych:

 • dostosowana do potrzeb 1-3 osób – maksymalnie 18 000,00 zł.
 • dostosowana do potrzeb 4-5 osób – maksymalnie 21 000,00 zł.
 • dostosowana do potrzeb 6 i więcej osób – maksymalnie 25 000,00 zł.

Instalacja obowiązkowo musi być wyposażona w licznik ciepła montowany w obiegu kolektorów umożliwiający prezentację danych dotyczących wyprodukowanej/produkowanej energii. Znamionowa moc instalacji powinna być określona pomiarami w Standardowych Warunkach Pomiaru.

Wartość grantu uzależniona jest mocą instalacji fotowoltaicznej produkującej energię elektryczną na potrzeby budynku mieszkalnego lub rodzaju instalacji kolektorów słonecznych uzależnionego od ilości osób mieszkających w budynku.

 

ZAŁĄCZNIKI:

 1. Regulamin naboru do udziału w projekcie "Odnawialne źródła energii w Gminie Gródek"
 2. Formularz_zgłoszeniowy.pdf
 3. prezentacja_-_spotkanie_informacyjne_14.12.pdf

 

Formularze zgłoszeniowe należy składać w Urzędzie Gminy Gródek w terminie od godz. 8:00 dnia 20 grudnia 2019 r.  do godz. 15:00 dnia 10 stycznia 2020 r.

Decydować będzie kolejność zgłoszeń!