Wójt Gminy Gródek ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Gródek w 2020 r., w związku z ogłoszonym naborem wniosków na rok 2020 na zadania związane z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na podstawie „Regulaminu udzielania dotacji na zadania z zakresu Usuwania wyrobów zawierających azbest w 2020 roku” oraz programu priorytetowego NFOŚiGW pn. „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”.

Właściciele nieruchomości planujący usunąć azbest ze swoich posesji w 2020 r. powinni zgłosić się do Urzędu Gminy Gródek, ul. A i G. Chodkiewiczów 2, 16-040 Gródek, pokój nr 8, w terminie do dnia 15 stycznia 2020 r. z wnioskiem o dofinansowanie wykonania prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gródek w 2020 roku. W przypadku wniosków złożonych w latach 2018-2019 nie ma potrzeby powtórnego składania wniosku.

Do dofinansowania przedsięwzięcia mogą zostać zgłoszone tylko zadania realizowane na obiektach, których właścicielami są jednostki samorządu terytorialnego, stowarzyszenia, fundacje, osoby fizyczne, jednostki sektora finansów publicznych, kościoły i związki wyznaniowe oraz wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe.

Formularz wniosku jest dostępny na stronie internetowej Gminy Gródek www.grodek.pl oraz w Urzędzie Gminy Gródek, pokój nr 8. Do dofinansowania mogą zostać zgłoszone zadania z zakresu demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania lub zabezpieczenia odpadów zawierających azbest. Zakres realizowanych w ramach projektu prac uzależniony będzie od wysokości dofinasowania przyznanego Gminie Gródek, przy założeniu, że   dofinansowanie przedsięwzięcia dla właścicieli nieruchomości, którzy zgłoszą się do projektu  wyniesie 100% kosztów kwalifikowanych.

Jednocześnie informuję, że w Gminie Gródek jest to już dziewiąta edycja projektu pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gródek” przy dofinansowaniu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Białymstoku oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zestawienie poprzednich edycji projektu przedstawia się następująco:

Lp.

Rok

Wysokość uzyskanego dofinansowania

Ilość podmiotów
w Gminie Gródek, które skorzystały
z dofinansowania

Ilość unieszkodliwionych wyrobów

zawierających azbest (w tonach)

w zł

w %

1

2009

19 709,73

60

12

37,23

2

2010

6 557,94

70

13

29,68

3

2011

39 108,45

100

37

88,80

4

2013

29 000,06

100

56

91,31

5

2014

25 156,17

100

48

75,67

6

2015

15 278,44

81

40

59,05

7

2016

29 663,59

95

50

108,47

8

2018

9 700,00

20

58

122,05

Razem:

134 810,79

-

314

612,26

 

Wójt Gminy Gródek

Wiesław Kulesza

Do pobrania:

WNIOSEK o dofinansowanie wykonania prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających