Wójt Gminy Gródek  informuje o możliwości składania wniosków o oszacowanie szkód w gospodarstwach rolnych powstałych w wyniku suszy w 2019 r.

Wnioski dostępne są w Urzędzie Gminy Gródek, pokój nr 8, na stronie internetowej  Urzędu Gminy Gródek www.grodek.pl oraz na stronie Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego https://puw.bip.gov.pl/szacowanie-szkod-w-rolnictwie-wnioski/szacowanie-szkod-w-rolnictwie.html

We wniosku o szacowanie strat zgłaszający podaje  uprawy, w których wystąpiły szkody oraz wszystkie pozostałe inne uprawy – w oparciu o powierzchnię upraw wykazaną przez rolnika we wniosku  o dopłaty obszarowe na rok 2019. Ponadto rolnicy prowadzący produkcję zwierzęcą zobowiązani są do podania średniej rocznej ilości  poszczególnych grup zwierząt gospodarskich  (jako średnia roczna produkcja ustalona na podstawie 3 ostatnich lat).

Do pobrania:
Wniosek o oszacowanie szkód