WÓJT GMINY GRÓDEK

OGŁASZA KOLEJNY NABÓR WNIOSKÓW O UDZIELENIE DOTACJI NA PRACE KONSERWATORSKIE, RESTAURATORSKIE LUB ROBOTY BUDOWLANE PRZY ZABYTKACH WPISANYCH DO REJESTRU ZABYTKÓW LUB ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW, POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY GRÓDEK NA 2024 R.

  1. Szczegółowe zasady udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie gminy Gródek określa uchwała Nr LII/463/23 Rady Gminy Gródek z dnia 28 listopada 2023 r.
  2. O dotację może ubiegać się podmiot, który posiada tytuł prawny do zabytku wynikający
    z prawa własności zabytku, użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego, trwałego zarządu albo stosunku zobowiązaniowego.
  3. Podmioty zainteresowane otrzymaniem dotacji składają wniosek o udzielenie dotacji do Wójta Gminy Gródek. Wzór wniosku wraz z załącznikami dostępny jest w Urzędzie Gminy Gródek, na stronie www.grodek.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Gródek.
  4. Dotacja może być udzielona w wysokości do 50% nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych wynikających z kosztorysu, a w przypadku pozyskania przez Gminę Gródek środków finansowych z budżetu państwa lub budżetu Unii Europejskiej - w wysokości do 100% nakładów koniecznych na wykonanie tych prac.
  5. Wnioski wraz z załącznikami należy składać od dnia 9 kwietnia 2024 r. do dnia 22 kwietnia 2024 r., osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Gródek lub przesłać drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Gródek, ul. A. i G. Chodkiewiczów 2, 16-040 Gródek (o dotrzymaniu terminu decyduje data wpływu wniosku do Urzędu Gminy Gródek, a nie data jego nadania).
  6. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji, ani przyznaniem dotacji we wnioskowanej wysokości.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do składania wniosków.

WZÓR WNIOSKU O UDZIELENIE DOTACJI

UCHWAŁA NR LII/463/23 RADY GMINY GRÓDEK Z DNIA 28 LISTOPADA 2023 R.

 

Wójt Gminy Gródek

Wiesław Kulesza