DODATKOWY NABÓR

w ramach konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR"

ppgr

 

Informujemy, że trwa dodatkowy nabór wniosków w Konkursie Grantowym

Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”

Na podstawie zarządzenia Nr 510/24 Wójta Gminy Gródek z dnia 2 stycznia 2024 r. wdrożony został plan naprawczy w zakresie procedury monitorowania utrzymania efektów projektu grantowego Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”. Gmina Gródek została zobowiązana do wdrożenia planu naprawczego z uwagi na wejście w życie ustawy z dnia 7 lipca
2023 r. o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli (Dz. U. z 2023 r. poz. 1369) na podstawie której możliwe jest przyznanie wsparcia w postaci laptopa sfinansowanego ze środków publicznych. Zgodnie z art. 9 tejże ustawy uczniowi klasy objętej wsparciem przysługuje jeden laptop sfinansowany ze środków publicznych. Jeżeli uczeń klasy objętej wsparciem otrzymał laptop w ramach wsparcia z innych programów finansowanych ze środków publicznych, rodzice tego ucznia decydują, z którego wsparcia skorzystają. W przypadku wyboru laptopa zakupionego w ramach wsparcia, laptop otrzymany w ramach innych programów (w tym przypadku z programu „Granty PPGR”) finansowanych ze środków publicznych podlega zwrotowi do podmiotu, od którego uczeń go otrzymał.

W oparciu o w/w zasady – 3 Uczestników projektu Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR” zrezygnowało z jego uczestnictwa i zwróciło otrzymany sprzęt komputerowy. W związku z powyższym Gmina Gródek jest zobowiązana przeprowadzić dodatkowy nabór.

O wsparcie mogą ubiegać się rodziny uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, które łącznie spełniają następujące warunki:

  • dziecko/uczeń pełnoletni mieszka w gminie Gródek,
  • dziecko/uczeń pełnoletni jest członkiem rodziny, w której przynajmniej jeden z rodziców lub dziadków bądź pradziadków pracował niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej (PGR) i w tym czasie zamieszkiwał na terenie gminy na której działało zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej (PGR),
  • dziecko/uczeń pełnoletni nie otrzymał na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku, komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

Osoby ubiegające się o otrzymanie wsparcia zobowiązane są złożyć
w sekretariacie Urzędu Gminy Gródek - obecnie budynek Gminnego Centrum Kultury w Gródku 
ul. A. i G. Chodkiewiczów 4, 16-040 Gródek,

wypełniony formularz oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Oświadczenia przyjmujemy do dnia 02.02.2024 r.

UWAGA - DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ

Zaleca się aby osoba składająca oświadczenie w miarę możliwości przedstawiła do wglądu dokument, np. umowę o pracę, angaż, książeczkę ubezpieczeniową, świadectwo pracy, bądź inny dokument, potwierdzający, że osoba wskazana w oświadczeniu pracowała w PPGR i mieszkała w tym czasie na terenie gminy w której działał PGR.

Na podstawie złożonych oświadczeń sporządzona zostanie lista osób w ramach naboru uzupełniającego.

W przypadku pytań prosimy dzwonić tel. 85 873-99-49

 

Załączniki do pobrania:

Dokumenty do zapoznania się:

  1. Zarządzenie Nr 510/24 Wójta Gminy Gródek z dnia 2 stycznia 2024 r. wdrożony został plan naprawczy w zakresie procedury monitorowania utrzymania efektów projektu grantowego Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”.
  2. Regulamin konkursu.