W dniu 11 stycznia 2024 r. pomiędzy Gminą Gródek a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku została zawarta umowa na dofinansowanie, w formie dotacji, kosztów przedsięwzięcia pod nazwą: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gródek”.

Całkowita wartość zadania wynosi 120 281,00 zł, przy dotacji w wysokości 66 266,11 zł, co stanowi 60% kosztów kwalifikowanych zadania.

W ramach zadania planowana jest utylizacja 207,03 ton odpadów azbestowo-cementowych zdeponowanych na 109 nieruchomościach na terenie Gminy Gródek, w terminie do dnia 31 stycznia 2024 r.

Przedmiotowe przedsięwzięcie jest dofinansowane w 2023/2024 roku ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w ramach Programu Priorytetowego pod nazwą „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest. Część 1) Przedsięwzięcia w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest, zgodne z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest”.

Jednocześnie informuję, że jest to już jedenasta edycja projektu pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gródek” realizowanego przy dofinansowaniu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W latach 2009-2021 przy wsparciu dotacji w wysokości 190 605,31 zł udało się zutylizować 795,05 Mg odpadów azbestowo-azbestowych zdeponowanych na 422 nieruchomościach położonych na terenie Gminy Gródek.

Zdjęcia udostępnione przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku

20240111 122507

20240111 122456

20240111 122048

20240111 122024