Gródek, 22 września 2023 r.

IGK.042.15.2023.MK

ZAPYTANIE OFERTOWE

„Budowa ogólnodostępnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej przy Gminnym Centrum Kultury w Gródku”

Dane Zamawiającego

Gmina Gródek

ul. A. i G. Chodkiewiczów 2

16-040 Gródek

tel. 85 718 06 64

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 poz. 1605).

 

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż elementów małej architektury za budynkiem Gminnego Centrum Kultury w Gródku, na dz. geod. nr 1940, obręb ewid. Gródek, gm. Gródek.

Zamówienie obejmuje dostawę i montaż następujących elementów: ławka, leżak, donica, kosz na śmieci, stół do tenisa, stół do gry w piłakrzyki, ławka półokrągła.

Szczegółowy zakres prac obejmujący dostawę i montaż opisany jest w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Materiały, które zostaną wykorzystane, powinny spełniać wymogi zgodnie z warunkami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, powinny być fa­brycznie nowe i odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu, stoso­wania w budownictwie zgodnie z art. 10 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane, spełniać Polskie Normy oraz ja­kościowym i gatunkowym wymaganiom określonym w zapytaniu. Podane w dokumentacji nazwy lub typy materiałów i produktów mają na celu wskazanie parametrów jakościowych i mają charakter poglądowy. W przypadku materiałów i produktów określonych w dokumentacji nazwą producenta, znakiem towarowym, patentem bądź pochodzeniem, Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych o parametrach techniczno–eksploatacyjno-użytkowych nie gorszych niż te, podane pod pojęciem typu. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w celu zapoznania się z miejscem realizacji robót oraz ich zakresem, a także zdobył na własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji poniesie Wykonawca.

Zamówienie dofinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Wymaganie związane z wykonaniem zamówienia

 • termin wykonania zamówienia: do 24 listopada 2023 r.
 • warunki płatności: termin płatności 14 dni od daty odbioru i otrzymania faktury,
 • Wykonawca udzieli co najmniej 24-miesięcznej gwarancji na przedmiot umowy.

 

Miejsce i termin składania ofert oraz sposób ich przygotowania

 • Ofertę należy przygotować wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego.
 • Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
 • Oferta oraz wymagane formularze składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa.
 • Oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymaga załączenia właściwego pełnomocnictwa lub innego umocowania prawnego.
 • Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez zamawiającego wzorcami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone w tych dokumentach.
 • Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.
 • Oferta wraz z załącznikami, (jeżeli są dołączone) musi być sporządzona w języku polskim.
 • Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 • Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 29 września 2023 r. do godz. 11:00, pocztą elektroniczną, osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego/kuriera na adres Urzędu Gminy Gródek podany w pkt I zapytania ofertowego.

 

Kryteria oceny ofert

 • Cena – 100 %.
 • Cena powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
 • Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT – jeżeli występuje. Należy zastosować zaokrąglenia do dwóch miejsc po przecinku. Cenę należy przedstawić w formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

 

Osoba uprawniona do kontaktów

Monika Kazberuk Kierownik Referatu Inwestycyjnego i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Gródek, tel. 85 873 99 54, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Załączniki:

1. pdfzapytanie_ofertowe_-_infrastruktura_przy_GCK_mała_architektura.pdf

2. pdfZałącznik_nr_1_do_zapytania_ofertowego.pdf

3. pdfProjekt_zagospodarowania_terenu.pdf