Gmina Gródek realizuje projekt pn. Transgraniczna Sieć na rzecz Zrównoważonego Zarządzania Transportem ("Cross-Border Network for Sustainable Transport Governance"), współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020, Priorytet 2.1 Poprawa i rozwój usług transportowych i infrastruktury.

Projekt realizowany jest w partnerstwie, wspólnie z Powiatem Białostockim oraz partnerami z Białorusi, tj. Komitetem Wykonawczym Rejonu Grodzieńskiego i Komunalnym Przedsiębiorstwem Projektowo-Remontowo-Budowlanym „GRODNOOBLDORSTROJ"

W ramach projektu przewidziano następujące działania:

 1. Inwestycyjne:
  • Rozbudowa drogi powiatowej nr 1282 B Krynki – Kruszyniany – Łużany – Bobrowniki, na odcinku od granicy z Powiatem Sokólskim do Bobrownik o łącznej długości 4 km 790 m – Inwestorem jest Powiat Białostocki.
  • Rozbudowa drogi gminnej nr 105067 B w Bobrownikach o łącznej długości 466 m – Inwestorem jest Gmina Gródek.
  • Rozbudowa drogi powiatowej nr H-6044 Svyatsk – Vasilevichi – Ostasha – Kadysh o łącznej długości 6 km 500 m – Inwestorem jest Przedsiębiorstwo Komunalne Projektowo – Remontowo – Budowlane „GRODNOOBLDORSTROJ”, Republika Białoruś.
 2. Działania miękkie:
  • Przeprowadzenie 6 warsztatów tematycznych (3 w Polsce i 3 na Białorusi) dotyczących planowania polityki zrównoważonego transportu transgranicznego oraz zarządzania transgranicznym transportem.
  • Wykonanie 3 opracowań tematycznych dotyczących transgranicznej dostępności transportowej, zarządzania transportem pogranicza oraz transgranicznych polityk transportowych.
  • Opracowanie 6 studium wykonalności dla ewentualnych dalszych drogowych projektów transgranicznych.
  • Opracowanie dokumentu pod nazwą „Zintegrowana strategia transportu transgranicznego”.
  • Konferencja zamykająca projekt.

Całkowity koszt projektu wynosi 2 378 258,49 EURO, w tym dofinansowanie 2 140 432,64 euro. Wkład Gminy Gródek: 171 884,45 euro, w tym dofinansowanie: 154 696,01 euro.

Okres realizacji projektu: 1 luty 2019 r. - 31 styczeń 2021 r. 

 

logo PlByUa gray                                logo PlByUa gray