Zgodnie z zarządzeniem Nr 440/23 Wójta Gminy Gródek z dnia 19 maja 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących zmiany statutów jednostek pomocniczych Gminy Gródek, konsultacje zostały zarządzone w formie otwartych spotkań z mieszkańcami poszczególnych sołectw w terminach określonych w harmonogramie zamieszczonym poniżej.

Konsultacje polegać będą na zajęciu stanowiska na formularzu konsultacyjnym poprzez udzielenie odpowiedzi: „za” lub „przeciw” na pytania:

1) „Czy jesteś za zmianą statutu sołectwa w brzmieniu określonym w projekcie statutu?”;

2) w zakresie sołectwa Straszewo i Bielewicze:

a) „Czy jesteś za włączeniem obszaru administracyjnego miejscowości Straszewo do sołectwa Bielewicze?”;

b) „Czy jesteś za zmianą statutu sołectwa w brzmieniu określonym w projekcie statutu?”.

Wyniki konsultacji zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie informacji na
tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy Gródek i w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Gródek oraz poprzez przedstawienie ich podczas sesji Radzie Gminy.

 

Zarządzenie

Harmonogram

Klauzula informacyjna