NABÓR WNIOSKÓWpobrany plik

 

Informujemy, iż LGD Puszcza Knyszyńska ogłosiła nabór wniosków – w ramach  przedsięwzięcia I.2.2 Nadawanie nowych funkcji przestrzeni publicznej.

 Zapraszamy podmioty z obszaru LGD Puszcza Knyszyńska, w szczególności: 

⦁    Jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki organizacyjne,
⦁    Jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
⦁    Organizacje pozarządowe,
⦁    Kościoły i inne związki wyznaniowe,

⦁    Podmioty działające w oparciu o ustawę o partnerstwie publiczno-prywatnym,
⦁    Spółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki,

⦁    Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych

do składania projektów dotyczących poprawy warunków życia społeczności zamieszkującej obszar objęty projektem w aspekcie społeczno – gospodarczym i urbanistycznym tzw. rewitalizacji malej skali.

Termin naboru wniosków: od dnia 15 maja 2023r. od godz. 8.00 do dnia 30 maja 2023r. do godz. 15.00.


Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach ogłoszonego naboru: 1.472.081,82 PLN.

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu: wynosi: 85%.

Projekty nieobjęte pomocą publiczną - minimalny wkład własny wynosi 15% wydatków kwalifikowanych.

Szczegółowe informacje w siedzibie LGD Puszcza Knyszyńska: ul. Piłsudskiego 17
w Supraślu
, oraz na stronie internetowej www.puszczaknyszynska.org

 

NABÓR NR 1/2023 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania – Puszcza Knyszyńska, I.2.2. Nadawanie nowych funkcji przestrzeni publicznej, DZIAŁANIE 8.6. Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego, OŚ PRIORYTETOWA VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Typ projektu nr 9 Rewitalizacja małej skali, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020