Zgodnie z art. 154 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn.zm.) Wójt Gminy Gródek informuje o kryteriach rekrutacji oraz dokumentach niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbie punktów możliwej do uzyskania za poszczególne kryteria oraz o terminach postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego klas I publicznej szkoły podstawowej, prowadzonej przez Gminę Gródek w roku szkolnym 2023/2024.

Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego:

Harmonogram przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do klas I publicznej szkoły podstawowej – treść zarządzenia PDF

 

 

Lp.

Rodzaj czynności

 

Termin

w postępowaniu

rekrutacyjnym

Termin

w postępowaniu

uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez

kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 27.02.2023 r. 

do10.03.2023 r.      

do 26.05.2023 r.

do 02.06.2023 r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata

warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

do 24.03.2023 r.

do 16.06.2023 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

do 29.03.2023 r.

do 21.06.2023 r.

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

do 03.04.2023 r.

do 23.06.2023 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

do 04.04.2023 r.

od 26.06.2023 r.           

Do klasy I publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci i młodzież zamieszkałe w tym obwodzie.

Tym samym ustawodawca nie przewiduje w powyższym przypadku rekrutacji. Zgłoszenie bowiem następuje z urzędu.

Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana placówka nadal dysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone uchwałą Nr XXIX/235/2017 Rady Gminy Gródek z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klasy I szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Gródek – treść uchwały PDF