Gródek, dnia 26 sierpnia 2022 r.

Wójt Gminy Gródek

A. i G. Chodkiewiczów 2

16-040 Gródek

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

Wójt Gminy Gródek informuje o wyniku I nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, będącej w zasobie Gminy Gródek, co jest ujawnione w księdze wieczystej Nr BI1B/00056360/6, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych, położonej w obrębie 26 - Skroblaki, gmina Gródek, oznaczonej Nr ew. geod. 95 o powierzchni 2,15 ha, przeprowadzonego w dniu 26 sierpnia 2022 r. o godz. 1300 na sali konferencyjnej Gminnego Centrum Kultury w Gródku, ul. A. i G. Chodkiewiczów 4, 16-040 Gródek:

  1. liczba osób dopuszczonych do przetargu – 2,
  2. liczba osób niedopuszczonych do przetargu – 0,
  3. cena wywoławcza nieruchomości: 68.000,00 zł netto (słownie: sześćdziesiąt osiem tysięcy zł 00/100),
  4. najwyższa cena osiągnięta w przetargu: 680,00 zł netto (słownie: sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt zł 00/100),
  5. kandydat na nabywcę – Pan Krzysztof Tomaszewicz.

Z up. Wójta Gminy Gródek

Lilia Waraksa

ZASTĘPCA WÓJTA