OGŁOSZENIE O PRZETARGACH

Wójt Gminy Gródek ogłasza:

1. I nieograniczony przetarg ustny, na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, będącej w zasobie Gminy Gródek, co jest ujawnione w księdze wieczystej Nr BI1B/00172738/6, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych, położonej w obrębie 8 - Gródek, gmina Gródek, oznaczonej Nr ew. geod. 1658 o powierzchni 0,3100 ha.

Działka niezabudowana, nieogrodzona, posiada kształt zbliżony do trapezu o orientacyjnych wymiarach 30,5 m x 120 m x 23 m x 118 m. Teren jest porośnięty drzewami, krzewami, roślinnością łąkową i zaśmiecony odpadami budowlanymi, gruzem rozbiórkowym, odpadami wielkogabarytowymi pozostałymi po dawnej zabudowie. Działka nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej - dojazd do nieruchomości z drogi powiatowej o nawierzchni asfaltowej odbywa się drogami wewnętrznymi gruntowymi niskiej jakości, stanowiącymi własność Skarbu Państwa, znajdującymi się w użytkowaniu Gminy Gródek. Lokalizację nieruchomości oceniono jako słabą. Brak mediów. Działka sklasyfikowana jako Br-RVI - grunty rolne zabudowane.

Brak obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gródek - tereny rolne.

Nieruchomość jest wolna od wszelkich długów i roszczeń.

C e n a    w y w o ł a w c z a  nieruchomości: netto 48 500,00 zł      wadium: 3 000,00 zł

(podlega zwolnieniu z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług)

Przetarg odbędzie się dnia 25 sierpnia 2022 r. o godz. 1100 w budynku Gminnego Centrum Kultury w Gródku, ul. A. i G. Chodkiewiczów 4, 16-040 Gródek

2. I nieograniczony przetarg ustny, na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, będącej w zasobie Gminy Gródek, co jest ujawnione w księdze wieczystej Nr BI1B/00060572/6, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych, położonej w obrębie 20 - Pieszczaniki, gmina Gródek, oznaczonej Nr ew. geod. 23/2 o powierzchni 0,2251 ha.

Lokalizację nieruchomości oceniono jako dobrą - znajduje się ona w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy wiejskiej zagrodowej. Działka składa się z sięgacza dojazdowego o orientacyjnej szerokości 13 m, który bezpośrednio przylega do drogi gminnej oraz terenu  o kształcie zbliżonym do trapezu prostokątnego. Na części działki (w obszarze sięgacza), przy granicy z działką sąsiednią Nr ew. geod. 23/1, w odległości około 6 m od drogi, stoi słup energetyczny ze stacją transformatorową. Teren działki jest nieogrodzony, niezagospodarowany, zaśmiecony (jest miejscem składu: betonowych słupów pozostałych po demontażu, części pojazdów, maszyn i złomu). Zgodnie z mapą zasadniczą budynek gospodarczy z działki sąsiedniej oznaczonej Nr ew. geod. 22 nieznacznie wykracza poza granice przedmiotowej nieruchomości, co może być skutkiem digitalizacji map. Dostępne media: sieć wodociągowa, energetyczna i telefoniczna (w drodze). Dojazd - utwardzony. Działka sklasyfikowana jako RVI - grunty orne.

Brak obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gródek - zabudowa mieszkaniowa zagrodowa.

Nieruchomość jest wolna od wszelkich długów i roszczeń.

C e n a    w y w o ł a w c z a  nieruchomości: netto 59 800,00 zł      wadium: 5 000,00 zł

(podlega zwolnieniu z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług)

Przetarg odbędzie się dnia 25 sierpnia 2022 r. o godz. 1200 w budynku Gminnego Centrum Kultury w Gródku, ul. A. i G. Chodkiewiczów 4, 16-040 Gródek

 

3. I nieograniczony przetarg ustny, na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, będącej w zasobie Gminy Gródek, co jest ujawnione w księdze wieczystej Nr BI1B/00056360/6, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych, położonej w obrębie 26 - Skroblaki, gmina Gródek, oznaczonej Nr ew. geod. 95 o powierzchni 2,15 ha.

Nieruchomość to zalesienie i samosiewy na nieużytkach (klasyfikacja N – nieużytki). Działka ma kształt zbliżony do równoległoboku, jest nieogrodzona, porośnięta drzewostanem sosnowym w wieku przeciętnym 51 lat. Położona jest na obrzeżach zespołu leśnego wsi Skroblaki, w odległości ok. 2,5 km od drogi krajowej Nr 65. Działka przylega do drogi gruntowej, która na odcinku ok. 150 m łączy się z drogą gminną o nawierzchni brukowej. W odległości ok. 150 m od działki znajduje się sieć energetyczna. Działka przylega do obszaru leśnego przeznaczonego na cele leśne oraz sąsiaduje bezpośrednio z terenem przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową zagrodową (oddalona od zabudowań ok. 120 m).

Brak obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gródek – tereny rolne i leśne.

Nieruchomość jest wolna od wszelkich długów i roszczeń.

C e n a    w y w o ł a w c z a  nieruchomości: netto 68 000,00 zł      wadium:6 000,00 zł

(podlega zwolnieniu z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług)

Przetarg odbędzie się dnia 25 sierpnia 2022 r. o godz. 1300 w budynku Gminnego Centrum Kultury w Gródku, ul. A. i G. Chodkiewiczów 4, 16-040 Gródek

Warunkiem przystąpienia do przetargów jest wpłacenie wadium podanego jak wyżej na konto 45 8060 0004 0390 0127 2000 0040 w BS Białystok Oddział w Gródku do dnia 22 sierpnia 2022 r. włącznie. Za datę wniesienia wadium uważa się wpływ środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy Gródek.

Wpłacone wadium ulega:

  • przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od podpisania aktu notarialnego,
  • zaliczeniu na poczt ceny nabycia osobie, która przetarg wygra,
  • zwrotowi przelewem na konto osoby, która nie wygrała przetargu, po uprzednim podaniu numeru konta,
  • przepadkowi w sytuacji nie uzyskania zgody przez cudzoziemców.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargach jest przedłożenie komisji przetargowej:

  • oświadczenia o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu, warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,
  • oryginału dowodu dokonania wpłaty wadium,
  • w przypadku osób fizycznych – dowodu tożsamości,
  • aktualne dane z właściwego rejestru oraz struktury kapitałowej spółki, umowę spółki i aktualną listę wspólników dla osób prawnych (aktualność potwierdzona w okresie nie dłuższym niż trzy miesiące przed przetargiem).

Osoby uczestniczące w przetargach jako pełnomocnicy, są zobowiązani przedłożyć pełnomocnictwo udzielone w formie aktu notarialnego.

Nabywca zobowiązany jest do pokrycia kosztów związanych z zawarciem umowy notarialnej
i założenia księgi wieczystej. Cena nie obejmuje okazania granic działki w terenie.

Urząd Gminy ustali termin podpisania umowy notarialnej i powiadomi o tym nabywcę. Cudzoziemcy w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych na nabycie nieruchomości.

Zastrzega się prawo unieważnienia lub odwołania przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn. Bliższe informacje: tel. 85 873 99 41. Ogłoszenie jest dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: http://bip.ug.grodek.wrotapodlasia.pl