W dniu 11 lipca 2022 r. Starostwo Powiatowe w Białymstoku przekazało do Urzędu Gminy Gródek projekt uproszczonego planu urządzenia lasu obrębu ewidencyjnego Borki.

Na podstawie art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2022 r. poz. 672), zwanej dalej ustawą, informuję, projekt uproszczonego planu urządzenia lasu dla wyżej wymienionego obrębu ewidencyjnego jest wyłożony do publicznego wglądu na okres 60 dni w siedzibie Urzędu Gminy Gródek, ul. A. i G. Chodkiewiczów 2, 16-040 Gródek, pok. Nr 8 w terminie od dnia 25 lipca 2022 r. do dnia 22 września 2022 r.

Jednocześnie informuję, że uproszczony plan urządzenia lasu będzie podstawą naliczenia podatku leśnego.

         Zgodnie z art. 21 ust. 5 ustawy, w terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu uproszczonego planu urządzenia lasu zainteresowany właściciel lasów może składać do Starosty Powiatu Białostockiego, z siedzibą przy ul. Borsuczej 2, 15-569 Białystok, zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu. Starosta wydaje decyzje w sprawie uznania lub nieuznania zastrzeżeń lub wniosków.