Gródek, dnia 7 lipca 2021 r.

Wójt Gminy Gródek

A. i G. Chodkiewiczów 2

16-040 Gródek

 

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

Wójt Gminy Gródek informuje o wyniku I nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, będącej w zasobie Gminy Gródek, co jest ujawnione w księdze wieczystej Nr BI1B/00061972/7, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych, położonej w obrębie 25 - Radunin, gmina Gródek, oznaczonej Nr ew. geod. 469/1 o powierzchni 0,0795 ha, przeprowadzonego w dniu 25 czerwca 2021 r. o godz. 1100 w Gminnym Centrum Kultury
w Gródku, ul. A. i G. Chodkiewiczów 4, 16-040 Gródek:

  1. liczba osób dopuszczonych do przetargu – 6,
  2. liczba osób niedopuszczonych do przetargu – 0,
  3. cena wywoławcza nieruchomości: 5.500,00 zł (słownie: pięć tysięcy pięćset zł 00/100),
  4. najwyższa cena osiągnięta w przetargu: 000,00 zł netto (słownie: czterdzieści trzy tysiące zł 00/100),
  5. kandydat na nabywcę – Pani Joanna Lisowska.

Wójt Gminy Gródek

Wiesław Kulesza