W wyniku bieżącej analizy kosztów gminnej gospodarki odpadami komunalnymi ustalono, iż możliwe jest obniżenie miesięcznej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny dla:

- gospodarstw 1 osobowych o 2 zł; 
- gospodarstw 2 osobowych o 4 zł; 
- gospodarstw 3 osobowych o 5 zł; 
- gospodarstw 4 osobowych o 6 zł; 
- gospodarstw 5 osobowych o 7 zł; 
- gospodarstw 6 osobowych i więcej o 8 zł. 


W związku z powyższym, w dniu 28 września 2018 r. Rada Gminy Gródek podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty, według którejmiesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywnyod 1 października 2018 r. wyniosą:

Gospodarstwo domowe 1 osobowe - 13 zł 
Gospodarstwo domowe 2 osobowe - 26 zł 
Gospodarstwo domowe 3 osobowe - 33 zł 
Gospodarstwo domowe 4 osobowe - 39 zł
Gospodarstwo domowe 5 osobowe - 46 zł 
Gospodarstwo domowe 6 osobowe i więcej - 52 zł

Zmiana stawki dotyczy tylko odpadów zbieranych w sposób selektywny, aby zmotywować wszystkich mieszkańców gminy do segregacji odpadów. Stawki opłat za odbiór odpadów zbieranych w sposób nieselektywny nie uległy zmianie. 
    W związku ze zmianą wysokości stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi segregowanymi właściciele nieruchomości otrzymają zawiadomienie o zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i nie są obowiązani do składania nowych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opłatę podaną w zawiadomieniu należy uiścić bez wezwania na rachunek bankowy Urzędu Gminy Gródek BS 79 8060 0004 0390 0127 2000 0010 lub u inkasenta, którym jest sołtys sołectwa właściwego ze względu na położenie nieruchomości.

Wójt Gminy Gródek 
mgr Wiesław Kulesza