W dniu 27 marca 2021 r. (sobota) o godz. 1300 w Pieszczanikach, na posesji nr 31A, odbędzie się zebranie wiejskie w celu przeprowadzenia wyborów nowego sołtysa.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie zebrania oraz uchwalenie porządku dziennego zebrania.
  2. Wybór przewodniczącego obrad.
  3. Informacja o aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej w gminie.
  4. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
  5. Zgłoszenie kandydatów na sołtysa.
  6. Wybór sołtysa.
  7. Sprawy różne.

W wyborach mogą wziąć udział mieszkańcy sołectwa Pieszczaniki stale zamieszkujący na jego terenie, uprawnieni do głosowania w wyborach do rady gminy.

Serdecznie zapraszam mieszkańców do udziału w zebraniu.

WÓJT GMINY

Wiesław Kulesza