Gródek, dnia 25 listopada 2020 r.

Wójt Gminy GródekA. i G. Chodkiewiczów 2

16-040 Gródek

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

Wójt Gminy Gródek informuje o wyniku I nieograniczonego przetargu ustnego, na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, będącej w zasobie Gminy Gródek, co jest ujawnione w księdze wieczystej Nr BI1B/00085735/8, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych, położonej w obrębie
30 - Świsłoczany, gmina Gródek, oznaczonej Nr ew. geod. 447/4 o powierzchni 0,2900 ha
, przeprowadzonego w dniu 16 listopada 2020 r. o godz. 1100 na sali konferencyjnej Gminnego Centrum Kultury w Gródku, ul. A. i G. Chodkiewiczów 4, 16-040 Gródek:

  1. liczba osób dopuszczonych do przetargu – 2,
  2. liczba osób niedopuszczonych do przetargu – 0,
  3. cena wywoławcza nieruchomości: 6.000,00 zł (słownie: sześć tysięcy zł 00/100),
  4. najwyższa cena osiągnięta w przetargu: 000,00 zł netto (słownie: jedenaście tysięcy zł 00/100),
  5. kandydat na nabywcę - Pan Tomasz Romaniuk.

Wiesław Kulesza

Wójt Gminy Gródek