Gródek, dnia 13 listopada 2020 r.

Wójt Gminy Gródek

A. i G. Chodkiewiczów 2

16-040 Gródek

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

Wójt Gminy Gródek informuje o wyniku I nieograniczonego przetargu ustnego, na sprzedaż nieruchomości zabudowanej zlokalizowanej w Gródku przy ul. Polnej (baza byłej Spółdzielni Usług Rolniczych),  będącej w zasobie Gminy Gródek, co jest ujawnione w księdze wieczystej Nr BI1B/00046138/8, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych, położonej w obrębie 8 - Gródek, gmina Gródek, składającej się z działek oznaczonych nr 1510 o pow. 0,6964 ha i nr 1516 o pow. 1,1741 ha, przeprowadzonego w dniu 5 listopada 2020 r. o godz. 1100 na sali konferencyjnej Gminnego Centrum Kultury w Gródku, ul. A. i G. Chodkiewiczów 4, 16-040 Gródek:

  1. liczba osób dopuszczonych do przetargu – 2,
  2. liczba osób niedopuszczonych do przetargu – 0,
  3. cena wywoławcza nieruchomości: 478.000,00 zł (słownie: czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy zł 00/100),
  4. najwyższa cena osiągnięta w przetargu: 482.780,00 zł netto (słownie: czterysta osiemdziesiąt dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt zł 00/100),
  5. kandydat na nabywcę - Pan Piotr Szutkiewicz.

Wiesław Kulesza

Wójt Gminy Gródek