Przypominam o obowiązku złożenia do Urzędu Gminy Gródek deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zawierającej rzetelne dane o ilości osób tworzących gospodarstwo domowe.                                         

W ramach gminnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439):

  • właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Urzędu Gminy Gródek deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca (formularze są dostępne w Urzędzie Gminy Gródek oraz do pobrania na stronie www.grodek.pl w zakładce druki i formularze);
  • w przypadku każdej zmiany danych (np. liczby osób tworzących gospodarstwo domowe) będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację
    w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.
    Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. Wyjątkiem jest śmierć mieszkańca. Wówczas właściciel nieruchomości może złożyć deklarację zmniejszającą wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach obliguje Wójta do sprawowania kontroli m.in. w zakresie wywiązywania się właścicieli nieruchomości z obowiązków określonych w ustawie. Z uwagi na liczne przypadki niewskazywania przez mieszkańców gminy Gródek w deklaracjach faktycznej ilości osób tworzących gospodarstwo domowe, planowane są czynności kontrolne w celu weryfikacji danych, będących podstawą ustalania wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Ponadto informuję, iż zgodnie z ustawą, kto wbrew obowiązkowi określonemu
w ustawie nie składa deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub nie składa nowej deklaracji w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - podlega karze grzywny.
Postępowanie w sprawach, o których mowa powyżej, toczy się według przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

Wójt Gminy Gródek

       Wiesław Kulesza