OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do opracowania projektu aktualizacji
"Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Gródek na lata 2019- 2022".

Na podstawie art. 39 ust. 1 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405, z późn. zm.) Wójt Gminy Gródek zawiadamia o przystąpieniu do opracowania projektu aktualizacji "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Gródek na lata 2018 - 2022", zwanego dalej Programem. więcej ...