OGŁOSZENIE
POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW
stypendia szkolne w roku szkolnym 2018/2019

Pomoc materialna przysługuje:

- uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

- wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

- uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Wnioski przyjmowane będą od 1 września do 15 września 2018 r. W przypadku słuchaczy kolegiów, wnioski przyjmowane będą od 1 września do 15 października 2018 r. w Urzędzie Gminy Gródek pokój nr 1.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie tj. 514,00 zł (od 1 października 2018 r. 528,00 zł) w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Stypendium szkolne może być udzielane uczniom w formie:

  1. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą;
  2. pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników;
  3. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania uczniom szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczom kolegiów;

Szczegółowe informacje o pomocy materialnej dla uczniów oraz wnioski można uzyskać w pokoju 4 Urzędu Gminy Gródek oraz pod numerem telefonu 85 873 99 44.