Gródek, dnia 4 listopada 2019 r.

POR.6151.10.2019.UW

OBWIESZCZENIE

o terminach polowań zbiorowych

Wójt Gminy Gródek, działając na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2018 poz. 2033 z późn. zm.) informuje o terminach polowań zbiorowych na terenach obwodów łowieckich nr 178 i nr 210, obejmujących swoim zasięgiem tereny Gminy Gródek.

Lp.

Termin rozpoczęcia
i zakończenia polowania

Rejon polowania

Nazwa koła łowickiego

1.

16.11.2019 r.

Leśnictwo Radunin

Koło Łowieckie ,,Podmuch”

2.

23.11.2019 r.

Leśnictwo Wiejki

Koło Łowieckie ,,Podmuch”

3.

30.11.2019 r.

Leśnictwo Turowo

Koło Łowieckie ,,Podmuch”

4.

14.12.2019 r.

Okolice wsi Zubry

Koło Łowieckie ,,Podmuch”

5.

22.12.2019 r.

Leśnictwo Królowe Stojło

Koło Łowieckie ,,Podmuch”

6.

19.01.2020 r.

Okolice wsi Zielona i Mostowlany

Koło Łowieckie ,,Podmuch”

Właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem do Wójta. W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość przez podanie dokładnego adresu, a w przypadku gdyby takiego adresu nie było - numeru działki ewidencyjnej i obrębu. Wójt zawiadamia niezwłocznie dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego o wniesionym przez właściciela, posiadacza albo zarządcę gruntu sprzeciwie do organizowanego polowania zbiorowego, przekazując mu ten sprzeciw wraz z uzasadnieniem. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego przy organizacji polowania zbiorowego uwzględnia sprzeciw, gdy wykonywanie polowania będzie zagrażało bezpieczeństwu lub życiu ludzi.

Wójt Gminy Gródek

   Wiesław Kulesza