Wójt Gminy Gródek informuje, że w związku z przystąpieniem do realizacji „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Gródek na lata 2019-2032” od dnia 29 lipca do 22 sierpnia 2019 r. na terenie Gminy Gródek przeprowadzana będzie inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest.

Inwentaryzację wyrobów zawierających azbest przeprowadzi firma EkoDialog. Osoby wykonujące pracę w terenie posiadać będą imienne upoważnienia z numerem dowodu osobistego podpisane przez Wójta Gminy Gródek.

Mieszkańców Gminy Gródek, użytkowników wyrobów zawierających azbest uprasza się o udzielenie pomocy i niezbędnych informacji wykonawcom w/w inwentaryzacji. Osoby dokonujące spisu z natury wyrobów zawierających azbest udzielą niezbędnych informacji w zakresie szkodliwości azbestu i obowiązków prawnych związanych z wykorzystywaniem tych wyrobów.

Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy umożliwi pozyskanie zewnętrznych środków finansowych na unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest.

Wójt Gminy Gródek

Wiesław Kulesza