Gródek, dnia 23 stycznia 2019 r.

RG.0002.1.2019                   

           

            Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz § 27 Statutu Gminy Gródek - zawiadamiam, że w dniu 29 stycznia 2019 r. (wtorek) o godz. 10:00 w sali Gminnego Centrum Kultury w Gródku odbędzie się IV Sesja Rady Gminy Gródek z proponowanym porządkiem dziennym:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 r.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa Rady Gminy Gródek na 2019 r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Rady Gminy Gródek na 2019 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Gródek (obręb Załuki).
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i członków rad sołeckich.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Nowej Woli.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Gródek na 2019 r.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2019 r.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie warunków udzielania bonifikaty od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 r.
 15. Stanowisko w sprawie nowej treści na pomniku zlokalizowanym w parku w Gródku.
 16. Zapytania i wnioski radnych.
 17. Wolne wnioski i informacje.
 18. Przyjęcie protokołu obrad III Sesji Rady Gminy Gródek.
 19. Zamknięcie obrad.

Materiały i projekty uchwał, będące przedmiotem Sesji są dostępne do wglądu w Urzędzie Gminy Gródek, pokój Nr 2.

 

Zapraszam do wzięcia udziału.

Wieczysław Gościk

Przewodniczący Rady Gminy