Gródek, dnia 17 grudnia 2018 r.

RG.0002.11.2018

                                                                                                                                            

            Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz § 27 Statutu Gminy Gródek - zawiadamiam, że w dniu 28 grudnia 2018 r. (piątek) o godz. 10:00 w sali Gminnego Centrum Kultury w Gródku odbędzie się III Sesja Rady Gminy Gródek z proponowanym porządkiem dziennym:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gródek na lata 2019-2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2036.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu Gminy Gródek na 2019 r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Gródek na 2018 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym lub mieszkaniach chronionych.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Rady Gminy Gródek na 2019 r.
 14. Wypracowanie stanowiska w sprawie pomnika upamiętniającego „poległych w latach 1941-1944 z rąk hitlerowskich oprawców około 60 bojowników w walce o wolność i demokrację” w świetle ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki (Dz. U z 2018 r. poz. 1103).
 15. Zapytania i wnioski radnych.
 16. Wolne wnioski i informacje.
 17. Przyjęcie protokołu obrad II Sesji Rady Gminy Gródek.
 18. Zamknięcie obrad.

 

Materiały i projekty uchwał, będące przedmiotem Sesji są dostępne do wglądu w Urzędzie Gminy Gródek, pokój Nr 2.

 

                                                                                                                                                    Zapraszam do wzięcia udziału.

                                                                                                                            Wieczysław Gościk

                                                                                                                   Przewodniczący Rady Gminy