Gródek, dnia 23 listopada 2018 r.

RG.0002.10.2018

 

            Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz § 27 Statutu Gminy Gródek - zawiadamiam, że w dniu 30 listopada 2018 r. (piątek) o godz. 10,00 w sali Gminnego Centrum Kultury w Gródku odbędzie się II Sesja Rady Gminy Gródek z proponowanym porządkiem dziennym:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Gródek.
 13.  Podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej na terenie Gminy Gródek.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia od Powiatu Białostockiego prowadzenia zadania polegającego na zarządzaniu drogami powiatowymi na terenie Gminy Gródek w zakresie ich zimowego utrzymania w 2019 r.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym lub mieszkaniach chronionych.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Gródek na 2018 r.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Gródek.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy Gródek.
 19. Zapytania i wnioski radnych.
 20. Wolne wnioski i informacje.
 21. Przyjęcie protokołu obrad I Sesji Rady Gminy Gródek.
 22. Zamknięcie obrad.

Materiały i projekty uchwał, będące przedmiotem Sesji są dostępne do wglądu w Urzędzie Gminy Gródek, pokój nr 2.

 

                                          Zapraszam do wzięcia udziału

Przewodniczący Rady Gminy Gródek

Wieczysław Gościk