OGŁOSZENIE O PRZETARGACH

Wójt Gminy Gródek ogłasza:

1. I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, będącej w zasobie Gminy Gródek, co jest ujawnione w księdze wieczystej Nr BI1B/00048285/7, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych, położonej w obrębie 8 - Gródek, gmina Gródek, oznaczonej Nr ew. geod. 966 o powierzchni 0,3700 ha.

Działka sklasyfikowana jako grunty orne: RIVb - 0,0222 ha, RV - 0,0848 ha, RVI - 0,2630 ha. Nieruchomość położona jest w początkowym/końcowym obszarze zabudowy wsi, w jej północno-zachodniej części. Sąsiedztwo stanowią tereny wolne, niezabudowane oraz pojedynczej zabudowy mieszkaniowej i usługowej. Działka posiada kształt wieloboku nieforemnego, zbliżonego do trójkąta. Usytuowana jest przy
ul. Rzemieślniczej, w narożu z ulicą Piękną w miejscowości Waliły-Stacja. Nieruchomość nie jest zabudowana. Dojazd - utwardzony. Dostępne media: sieć wodociągowa, kanalizacji sanitarnej.Dla obszaru nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gródek – magazyny, składy, przemysł. Działka została objęta decyzją o warunkach zabudowy z dnia 18 września 2023 r., znak: POR.6730.44.2023.PC, w której ustalono warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku gospodarczego (magazynu) z niezbędną infrastrukturą techniczną w zabudowie usługowej. Nieruchomość jest wolna od wszelkich długów i roszczeń.

C e n a    w y w o ł a w c z a  nieruchomości: netto 161 000,00 zł    wadium: 16 100,00 zł

(powiększona o podatek VAT według stawki 23%, na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług)

Przetarg odbędzie się dnia 17 kwietnia 2024 r. o godz. 1000

w budynku Gminnego Centrum Kultury w Gródku, A. i G. Chodkiewiczów 4, 16-040 Gródek

2, I nieograniczony przetarg ustny na lokalu mieszkalnego Nr 15 o powierzchni 49,20 m2 mieszczącego się w budynku wielorodzinnym położonym w miejscowości Gródek przy ul. Przechodniej 3 wraz z pomieszczeniem przynależnym w piwnicy o pow. 7,30 m2 (lokal nie posiada założonej księgi wieczystej) oraz udziałem 3720/101140 w częściach wspólnych budynku i prawie własności przynależnej części gruntu działek Nr ew. geod. 319/2, 319/3, 320/1, 320/2, 321/1 o łącznej powierzchni 0,2566 ha, położonych w obrębie ewidencyjnym 8 - Gródek, będącego w zasobie Gminy Gródek, co jest ujawnione w księdze wieczystej Nr KW BI1B/00089544/0, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych.

Nieruchomość położona w strefie pośredniej układu zabudowy miejscowości, przy ul. Przechodniej, która posiada jezdnię o nawierzchni utwardzonej z  wyposażeniem w sieć elektryczną, telefoniczną, wodociągową, kanalizacji sanitarnej i c.o. (nieczynnej kotłowni gminnej). Sąsiedztwo nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa jedno i wielorodzinna, w dalszej odległości również usługowo-handlowa i oświatowa.

Budynek mieszkalny wielorodzinny - zlokalizowany na działkach Nr ew. geod. 319/2, 319/3, 320/1, 320/2 i 321/1. Budynek 18-sto rodzinny przy ul. Przechodniej 3, oddany do użytku w roku 1976. Wykonany w technologii tradycyjnej murowanej. Posiada trzy kondygnacje nadziemne (II piętra) i dwie klatki schodowe - z wejściem od strony podwórza. Budynek jest podpiwniczony na całej powierzchni. Ściany zewnętrzne z cegły ceramicznej (grubości 1,5 cegły). Stropy typu Kleina, stropodach wentylowany, płaski, żelbetowy, z dwustronnym spadkiem. Pokrycie papą na lepiku. Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej. Instalacja odgromowa. Klatki schodowe żelbetowe, malowane farbami olejnymi (lamperie). Stolarka okienna PVC drzwiowa drewniana, typowa. W piwnicy posadzka betonowa. W ostatnich latach budynek został od zewnątrz docieplony (termomodernizacja), ponadto w budynku wykonano samodzielną kotłownię obsługującą wszystkie mieszkania w budynku.

Lokal mieszkalny Nr 15: znajduje się na I piętrze w szczytowej części budynku i posiada trójstronną wystawę (zachód-północ-wschód). Składa się z 2 pokoi, przedpokoju, kuchni i łazienki z WC. Rozkład pomieszczeń jest dobry, każde z pomieszczeń posiada odrębne wejście z przedpokoju. Powierzchnia lokalu mieszkalnego wynosi 49,20 m2. Wysokość pomieszczeń wynosi około 2,50 m. Standard wykończenia i wyposażenia: podłogi betonowe, wykończone panelami oraz płytkami PCV i lastryko (WC, łazienka, przedpokój). Ściany tynkowane, tapetowane i malowane. Sufity tynkowane i malowane. Stolarka okienna PVC, drzwi wewnętrzne drewniane, typowe, częściowo przeszklone, drzwi zewnętrzne pełne, wzmocnione. W łazience wanna, umywalka, sedes. W kuchni zlewozmywak. W mieszkaniu są instalacje: elektryczna, wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania (z lokalnej kotłowni, grzejniki naścienne żeliwne). Standard wykończenia
i wyposażenia - słaby. Do lokalu przynależy piwnica o powierzchni 7,40 m2.

Dla obszaru, na którym położona jest zbywana nieruchomość nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gródek - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Nieruchomość jest wolna od wszelkich długów i roszczeń.

C e n a    w y w o ł a w c z a  nieruchomości: netto 64 000,00 zł            wadium: 6 400,00 zł

(podlega zwolnieniu z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług)

Przetarg odbędzie się dnia 17 kwietnia 2024 r. o godz. 1100

w budynku Gminnego Centrum Kultury w Gródku, A. i G. Chodkiewiczów 4, 16-040 Gródek

_____________________________________________________________________________

Warunkiem przystąpienia do przetargów jest wpłacenie wadium podanego jak wyżej na konto 45 8060 0004 0390 0127 2000 0040 w BS Białystok Oddział w Gródku do dnia 11 kwietnia 2024 r. włącznie. Za datę wniesienia wadium uważa się wpływ środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy Gródek.

Wpłacone wadium ulega:

  • przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od podpisania aktu notarialnego,
  • zaliczeniu na poczt ceny nabycia osobie, która przetarg wygra,
  • zwrotowi przelewem na konto osoby, która nie wygrała przetargu, po uprzednim podaniu numeru konta,
  • przepadkowi w sytuacji nie uzyskania zgody przez cudzoziemców.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargach jest przedłożenie komisji przetargowej:

  • oświadczenia o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu, warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,
  • oryginału dowodu dokonania wpłaty wadium,
  • w przypadku osób fizycznych – dowodu tożsamości,
  • aktualne dane z właściwego rejestru oraz struktury kapitałowej spółki, umowę spółki i aktualną listę wspólników dla osób prawnych (aktualność potwierdzona w okresie nie dłuższym niż trzy miesiące przed przetargiem).

Osoby uczestniczące w przetargach jako pełnomocnicy, są zobowiązani przedłożyć pełnomocnictwo udzielone w formie aktu notarialnego.

Nabywca zobowiązany jest do pokrycia kosztów związanych z zawarciem umowy notarialnej i założenia księgi wieczystej. Cena nie obejmuje okazania granic działki w terenie.

Urząd Gminy ustali termin podpisania umowy notarialnej i powiadomi o tym nabywcę. Cudzoziemcy w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych na nabycie nieruchomości.

Zastrzega się prawo unieważnienia lub odwołania przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn. Bliższe informacje: tel. 85 873 99 41. Ogłoszenie jest dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: http://bip.ug.grodek.wrotapodlasia.pl