O G Ł O S Z E N I E

         Uprzejmie informuję, że w dniu 23 września 20223 r. (sobota) o godz. 1700 w Raduninie (wiata) odbędzie się zebranie wiejskie z proponowanym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie zebrania oraz uchwalenie porządku dziennego zebrania.
  2. Wybór przewodniczącego obrad.
  3. Informacja o aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej w gminie.
  4. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
  5. Zgłoszenie kandydatów na sołtysa.
  6. Wybór sołtysa.
  7. Sprawy różne.
  • Prawomocność zebrania wymaga udziału co najmniej 30% stałych mieszkańców sołectwa.
  • Zebranie zwołane w drugim terminie będzie prawomocne bez względu na liczbę jego uczestników i może się ono odbyć w tym samym dniu po upływie 30 minut od pierwszego terminu zebrania.

Serdecznie zapraszam mieszkańców do udziału w zebraniu.

 

                                                                                                                                                                                 WÓJT GMINY

                                                                                                                                                              Wiesław Kulesza