OGŁOSZENIE

SZANOWNI PAŃSTWO, ODBIORCY WODY I DOSTAWCY ŚCIEKÓW Z TERENU GMINY GRÓDEK, KOMUNALNY ZAKŁAD BUDŻETOWY W GRÓDKU UPRZEJMIE INFORMUJE, ŻE W OKRESIE 11.06.2020 – 10.06.2021 WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA DOSTAWĘ WODY I ODBIÓR ŚCIEKÓW WYNOSI:

Wyszczególnienie

Cena netto w zł/m³

Cena brutto* w zł/m³

dostawa wody

2,52

2,72

odprowadzanie ścieków

            4,80

5,18

*) - zastosowano stawkę VAT w wysokości 8 %

UWAGA MIESZKAŃCY

MAJOWE ODCZYTY WODOMIERZY PRZYJMUJEMY DO 10 CZERWCA 2020 W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB:

 •  mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 •  telefonicznie pod nr: 857180126 oraz 857180700

NIEPODANIE AKTUALNEGO STANU WODOMIERZA WE WSKAZANYM TERMINIE SKUTKOWAĆ BĘDZIE NALICZENIEM NALEŻNOŚCI NA PODSTAWIE ZUŻYCIA ŚREDNIEGO.

KZB w GRÓDKU

informuję, że w związku z ograniczeniami wprowadzonymi rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 658), w celu zminimalizowania zagrożenia:

1)    w obradach rady uczestniczyć będą jedynie radni, Wójt Gminy oraz wskazani przez niego pracownicy Urzędu Gminy i gminnych jednostek organizacyjnych,

2)    w obradach nie będą uczestniczyć sołtysi oraz publiczność – obrady sesji będą transmitowane online (transmisja udostępniona będzie na stronie internetowej Gminy Gródek).

 

Zawiadomienie o posiedzeniu XVI Sesji Rady Gminy Gródek.pdf

Zgodnie z art. 182 § 5 w związku z art. 9 § 1 i 3 Kodeksu wyborczego pełnomocnik komitetu wyborczego lub osoba przez niego upoważniona musi dokonać zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych najpóźniej do dnia 10 kwietnia 2020 r. w godzinach pracy urzędów gmin. Sposób zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych oraz zasady powoływania tych komisji szczegółowo określa uchwała nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego (M. P. z 2019 r. poz. 267 i 771 oraz z 2020 r. poz. 249).

Z uwagi na ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, Wójt Gminy Gródek podjął decyzję o zamknięciu dla interesantów Urzędu Gminy Gródek i wprowadził ograniczenia w przyjmowaniu doręczanej osobiście korespondencji.

Stosownie do stanowiska Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 marca 2020 r., znak: ZPOW-571-32/20 - informuję o sposobie przyjmowania przez Urząd Gminy Gródek zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, jak niżej.

Zgłoszenie kandydatów na członków komisji należy przesłać (najpóźniej do 10 kwietnia 2020 r. w godzinach pracy normalnego funkcjonowania Urzędu, tj. do godziny 15.30):

 • pocztą tradycyjną na adres:

Urząd Gminy Gródek, ul. A. i G. Chodkiewiczów 2, 16-040 Gródek, lub

 • w formie skanu, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Nie jest przy tym wymagany podpis elektroniczny. W takim przypadku, oryginały zgłoszenia należy przesłać do Urzędu tradycyjną pocztą (oryginalne dokumenty nie muszą zostać doręczone do czasu upływu terminu na dokonywanie zgłoszeń).

Dopuszczalne jest uwierzytelnienie kopii upoważnienia pełnomocnika wyborczego do zgłoszenia kandydatów przez osobę zgłaszającą kandydatów, a nie przez pełnomocnika wyborczego.

Potwierdzenie doręczenia zgłoszenia do Urzędu Gminy Gródek zostanie dokonane przez pracownika Urzędu za pośrednictwem poczty elektronicznej. Informacje o sposobie przyjmowania zgłoszeń są udzielane zainteresowanym przez pracowników Urzędu Gminy Gródek pod numerem telefonu: 85 7180 664.

Link do Uchwały nr XXXIX/323/18 Rady Gminy Gródek z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Gródek na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19, o których mowa w art. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374), Ministerstwo Sprawiedliwości poinformowało
o konieczności podjęcia działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa wykonawcom
i osobom korzystającym z usług określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 294 ze zm.).

Decyzją Starosty Powiatu Białostockiego w dniach 16 - 27 marca 2020 r. zostanie zawieszona działalność punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Porady będą udzielane telefonicznie, bądź drogą elektroniczną. 

Przed uzyskaniem porady prawnej  osoba potrzebująca pomocy jest zobowiązana przesłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. wniosek  o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, zawierający oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej (art. 4 ust. 2 ustawy nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej).

wniosek w załączeniu

W celu umówienia rozmowy z osobą udzielającą porad prawnych lub obywatelskich proszę o kontakt telefoniczny pod nr telefonu : 519-314-080.

Na podstawie art.12 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020 poz. 282) Starosta, w uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków, może umieszczać na zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru znak informujący o tym, iż zabytek ten podlega ochronie. W związku z powyższym, pismem z dnia 3 marca 2020 r., znak: SP.4121.3.2020, Starosta Powiatu Białostockiego przekazał do Urzędu Gminy Gródek wzór wniosku o umieszczenie na zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków znaku informującego o tym, że zabytek ten podlega ochronie. Zainteresowani właściciele i zarządcy zabytków posiadający tytuł prawny do zabytku powinni złożyć stosowny wniosek do Starosty Powiatu Białostockiego, ul. Borsucza 2,15-569 Białystok.

wniosek.doc

 

W dniu 01 marca 2020 r. (niedziela) o godz. 1500 w Sofipolu 27 odbędzie się zebranie wiejskie w celu przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie zebrania oraz uchwalenie porządku dziennego zebrania.
 2. Wybór przewodniczącego obrad.
 3. Informacja o aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej w gminie.
 4. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
 5. Zgłoszenie kandydatów na sołtysa.
 6. Wybór sołtysa.
 7. Zgłoszenie kandydatów do rady sołeckiej.
 8. Wybór rady sołeckiej.
 9. Sprawy różne.

W wyborach mogą wziąć udział mieszkańcy sołectwa Sofipol stale zamieszkujący na jego terenie, uprawnieniu do głosowania w wyborach do rady gminy.

Serdecznie zapraszam mieszkańców do udziału w zebraniu.

WÓJT GMINY

Wiesław Kulesza