W związku z Zarządzeniem Nr 78/19 Wójta Gminy Gródek z dnia 9 października 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gródek Wójt Gminy Gródek przedstawia projekt Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gródek, zwany dalej Regulaminem, celem poznania stanowiska mieszkańców co do zawartych zapisów Regulaminu, a w szczególności poznania ich opinii i uwag.    

Termin konsultacji: od dnia 17 października 2019 r. do dnia 28 października 2019 r.

Z projektem uchwały można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu oraz w siedzibie Urzędu Gminy Gródek, ul. A. i G. Chodkiewiczów 2, 16-040 Gródek, pokój nr 8, w godzinach pracy Urzędu.

Uwagi i wnioski wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian do projektu Regulaminu można zgłaszać w terminie konsultacji:

 1. w formie pisemnej, na adres Urzędu Gminy Gródek, ul. A. i G. Chodkiewiczów 2,
  16-040 Gródek;
 2. za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Wyniki konsultacji zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie informacji na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy Gródek, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Gródek oraz na sesji Rady Gminy.

Projekt Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gródek.pdf

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) (Dz. Urz. UE L 119/1) Wójt Gminy Gródek informuje, że:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Gródek jest Wójt Gminy Gródek, mający siedzibę w Urzędzie Gminy Gródek, ul. A. i G. Chodkiewiczów 2, 16-040 Gródek.
 2. W razie pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Gródek, a także przysługujących uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Gródek za pomocą adresu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 858739940 lub listownie na adres siedziby Urzędu.
 3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i e) RODO tj. w związku z wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w szczególności: uchwały Nr XV/109/11 Rady Gminy Gródek z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Gródek (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2012 r. poz. 163) i zarządzenia Nr 78/19 Wójta Gminy Gródek z dnia 9 października 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gródek oraz gdy jest to niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi w celu poznania stanowiska mieszkańców Gminy Gródek w ważnej sprawie tj. projektu aktu prawa miejscowego określającego szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy.
 4. W związku z przetwarzaniem danych, w celu o którym mowa w pkt 3, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
 • organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 • inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Gródek przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Wójt Gminy Gródek.
 1. Zebrane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani do organizacji międzynarodowej.
 2. Podane dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie zgodnym z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67).
 3. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych posiada Pani/Pan prawo do:
 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • przenoszenia danych - w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki: przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę oraz - przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany; 
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 1. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Gminy Gródek Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 2. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych nie jest obowiązkowe, ma na celu jedynie zidentyfikowanie Pani/Pana jako mieszkańca Gminy Gródek, biorącego udział w konsultacjach społecznych. Dane osobowe podane przez Panią/Pana nie na podstawie obowiązujących przepisów prawa, są podawane dobrowolnie.
 3. Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

 

Lokalna Grupa Działania Puszcza Knyszyńska w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju ogłosiła nabór wniosków w ramach przedsięwzięcia I.2.1. Infrastruktura integracji społecznej i aktywizacji zawodowej; Działanie 8.6. Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego, Oś priorytetowa VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej; Typ projektu nr 8 - Projekty z zakresu infrastruktury społecznej.

Wnioski można składać od 14 do 30 października 2019 r. 

Więcej informacji pod linkiem https://www.puszczaknyszynska.org/index.php?page=5443&news=586

 

Beneficjentami mogą być  m. in.:

⦁    Jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki organizacyjne,
⦁    Partnerstwo JST z jednostkami spoza sektora publicznego,
⦁    Instytucje pomocy i integracji społecznej,
⦁    Jednostki organizacyjne systemów wsparcia rodziny i pieczy zastępczej,
⦁    Podmioty ekonomii społecznej,
⦁    Organizacje pozarządowe.

OGŁOSZENIE

Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku informuje, że badanie wody pobranej dnia 24.09.2019 r. z wodociągu Gródek wykazało zawartość bakterii grupy Coli – 3 w 100 ml wody, co jest niezgodne  z Rozp. terii grupy Coli - 3 Min. Zdr. z dnia 07.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Woda w stanie surowym nie nadaje się do bezpośredniego spożycia – wodę należy przegotować.

Podjęte zostały natychmiastowe działania zmierzające do poprawy jakości wody. O ich wynikach naszych odbiorców poinformujemy natychmiast z chwilą ich otrzymania.

KZB Gródek

Oferta realizacji zadania publicznego pt. Integracja społeczności związku emerytów” złożona przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy  w Gródku.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.), każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Gminy Gródek, drogą elektroniczną na adres e-mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz listownie na adres Urzędu Gminy Gródek, ul. A. i G. Chodkiewiczów 2, 16-040 Gródek do dnia 1 października 2019 r.

 

Do pobrania:

Formularz do oferty

Oferta