Nowy harmonogram rejestracji na szczepienie przeciw COVID-19

 • 26 kwietnia – roczniki 1974-1975,
 • 27 kwietnia – roczniki 1976-1977,
 • 28 kwietnia – roczniki 1978-1979,
 • 29 kwietnia – roczniki 1980-1981,
 • 30 kwietnia – roczniki 1982-1983,
 • 1 maja – roczniki 1984-1985,
 • 3 maja – roczniki 1986-1987,
 • 4 maja – roczniki 1988-1989,
 • 5 maja – roczniki 1990-1991,
 • 6 maja – roczniki 1992-1993,
 • 7 maja – roczniki 1994-1996,
 • 8 maja – roczniki 1997-1999,
 • 9 maja – roczniki 2000-2003.

28 kwietnia odbędzie się rejestracja osób w wieku 30-39 lat, które wypełniły formularz dostępny w I kwartale tego roku. 4 maja z tego przywileju będą mogły skorzystać także osoby w wieku 18-29 lat, które już między styczniem a marcem zadeklarowały chęć przyjęcia szczepionki.

Jak można się zarejestrować?

Jeżeli jest już Twój etap rejestracji, masz 4 możliwości zapisu na szczepienie:

 • kontaktując się bezpośrednio z wybranym przez siebie punktem szczepień,

NZOZ Ośrodek Zdrowia w Gródku zaprasza do rejestracji na szczepienie mieszkańców gminy Gródek. Nadal są wolne terminy na szczepienie  – rejestracja osobista lub telefoniczna 85 7180 051.

Gminny Koordynator ds. szczepień

Transport do punktu szczepień

tel. 884 218 333

W kwietniu uruchomiona zostaje rejestracja na szczepienie dla kolejnych roczników.

 • 12 kwietnia – rocznik 1962,
 • 13 kwietnia – rocznik 1963,
 • 14 kwietnia – rocznik 1964,
 • 15 kwietnia – rocznik 1965,
 • 16 kwietnia – rocznik 1966,
 • 17 kwietnia – rocznik 1967,
 • 19 kwietnia – rocznik 1968,
 • 20 kwietnia – rocznik 1969,
 • 21 kwietnia – rocznik 1970,
 • 22 kwietnia – rocznik 1971,
 • 23 kwietnia – rocznik 1972,
 • 24 kwietnia – rocznik 1973.

Jeśli będziesz już w gronie uprawnionych i nie zapiszesz się na szczepienie w danym dniu, będziesz mógł to zrobić później. Nadal trwa rejestracja grupy wiekowej 70+ i 60+.

Jak można się zarejestrować?

Jeżeli jest już Twój etap rejestracji, masz 4 możliwości zapisu na szczepienie:

 • kontaktując się bezpośrednio z wybranym przez siebie punktem szczepień,

NZOZ Ośrodek Zdrowia w Gródku zaprasza do rejestracji na szczepienie mieszkańców gminy Gródek. Nadal są wolne terminy na szczepienie  – rejestracja osobista lub telefoniczna 85 7180 051.

GMINNY KOORDYNATOR DO SPRAW SZCZEPIEŃ

Transport do punktu szczepień

tel. 884 218 333

Harmonogram rejestracji

DATA

GRUPA

od 11.03

Rocznik 1952

od 18.03

Rocznik 1952 - 1954

od 22.03

Rocznik 1952 - 1956

od 23.03

Rocznik 1952 - 1961

od 25.03

Wszystkie osoby 60+ (w tym urodzone przed 1951 r.)

 

Jak można się zarejestrować?

Jeżeli jest już Twój etap rejestracji, masz 4 możliwości zapisu na szczepienie:

GMINA GRÓDEK – PUNKT SZCZEPIEŃ COVID-19

NZOZ Ośrodek Zdrowia w Gródku

Fabryczna 1, 16-040 Gródek

Rejestracja: 85 71 80 051

GMINNY KOORDYNATOR DO SPRAW SZCZEPIEŃ

Transport do punktu szczepień

tel. 884 218 333

szczepimy sie

NZOZ Ośrodek Zdrowia w Gródku

Fabryczna 1, 16-040 Gródek

Rejestracja: 85 71 80 051

Harmonogram rejestracji

Na konkretny termin szczepienia mogą zarejestrować się:

od 15 stycznia 2021 r. osoby, które skończyły 80 lat

od 22 stycznia 2021 r. osoby, które skończyły 70 lat  

Stopniowo szczepionka przeciw COVID-19 będzie udostępniana kolejnym grupom wiekowym i zawodowym.

Jak się można zarejestrować?

Jeżeli jest już Twój etap rejestracji (od 15.01 - osoby powyżej 80. roku życia, od 22.01 - osoby powyżej 70. roku życia), masz 3 możliwości zapisu na szczepienie:

 1. Skontaktuj się telefonicznie z wybranym punktem szczepień, lub
 2. Zadzwoń na całodobową i bezpłatną infolinię – 989, lub
 3. Zarejestruj się elektronicznie poprzez e-Rejestrację dostępną na pacjent.gov.pl

TRANSPORT MIESZKAŃCÓW GMINY GRÓDEK DO PUNKTU SZCZEPIEŃ PRZECIWKO WIRUSOWI SARS-CoV-2 – NZOZ OŚRODEK ZDROWIA W GRÓDKU

Transport przeznaczony jest dla osób:

 • niepełnosprawnych, tj. posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami;
 • mających obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień znajdującego się najbliżej swego miejsca zamieszkania.

Zasady zgłoszenia potrzeby transportu na szczepienie

 1. W trakcie rejestracji na szczepienie (za pośrednictwem infolinii 989 lub e-rejestracji) pacjent otrzymuje informację, że jeśli spełnia określone kryteria uprawniające do transportu na szczepienie, może zgłosić taką potrzebę do gminnego koordynatora ds. transportu do punktu szczepień : 884 218 333, czynny: pon.-pt. 8.00-15.00.

Wówczas: pacjent sam kontaktuje się z koordynatorem gminnym, przekazuje mu informację  o miejscu i terminie szczepienia.

WAŻNE: pacjent składa oświadczenie, iż nie ma możliwości samodzielnego dotarcia do punktu szczepień lub dysponuje orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami (pacjent może zostać poproszony przez upoważnionego pracownika Urzędu o okazanie orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności).

 1. W trakcie rejestracji bezpośrednio w punkcie szczepień NZOZ Ośrodek Zdrowia w Gródku pacjent składa oświadczenie, że nie ma możliwości samodzielnego dotarcia do punktu szczepień lub dysponuje orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami Podmiot rejestrujący, który będzie wykonywał szczepienia przekazuje koordynatorowi gminnemu listę osób wnioskujących o zapewnienie transportu wraz z terminami szczepień.

Wówczas: koordynator gminny kontaktuje się z pacjentem (za pomocą sms lub telefonicznie) w sprawie weryfikacji zasadności transportu oraz potwierdzenia terminu i formy transportu. Pacjent może zostać poproszony przez upoważnionego pracownika Urzędu o okazanie orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności.

WAŻNE: pacjent wyraża zgodę na przekazanie przez personel medyczny koordynatorowi gminnemu do spraw szczepień informacji o miejscu, dacie i godzinie szczepienia. Jeśli pacjent nie wyrazi takiej zgody, samodzielnie musi zadzwonić do koordynatora gminnego w sprawie organizacji transportu do punktu szczepień.

Zasady bezpiecznego transportu

Osoba korzystająca z transportu organizowanego przez Urząd Gminy Gródek zobowiązana jest:

 • w czasie przejazdu mieć zasłonięte usta i nos,
 • zachować bezpieczny odstęp od innych pasażerów,
 • stosować się do poleceń kierowcy.

Osobie niepełnosprawnej może towarzyszyć opiekun.

Informacje z zakresu ochrony danych osobowych

Zgodnie z art. 13 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 r.) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Gródek jest: Wójt Gminy Gródek, mający siedzibę w Urzędzie Gminy Gródek, ul. A. i G. Chodkiewiczów 2, 16-040 Gródek.
 2. W razie pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Gródek, a także przysługujących uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Gródek za pomocą adresu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 857180664 lub listownie na adres siedziby Urzędu.
 3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie 6 ust. 1 lit. c i e oraz art. 9 ust. 2 lit. i RODO w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego z dnia 12.01.2021 r. znak ZK-I.967.70.2021.RK, zmienioną decyzją z dnia 14.01.2021 r. znak ZK-I.967.70.2021.GŁ, art. 11h ust. 13 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w celu organizacji transportu do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.
 4. Przetwarzane będą następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: imię i nazwisko, adres, nr telefonu, dane dotyczące zdrowia i wieku.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, które będą przetwarzały Pana/Pani dane osobowe w imieniu Administratora na postawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tj. podmioty przetwarzające).
 6. Zebrane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani do organizacji międzynarodowej.
 7. Podane dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu określonego w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie zgodnym z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67).
 8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w sytuacjach przewidzianych przepisami prawa posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
 9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Gminy Gródek Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 10. Podanie/udostępnienie danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, telefonu kontaktowego, stopnia niepełnosprawności lub wieku jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem przyjęcia zgłoszenia na transport do punktu szczepień. Osoba fizyczna, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. W przypadku odmowy podania/udostępnienia danych osobowych nie można przyjąć zgłoszenia tym samym zapewnić transportu do punktu szczepień.
 11. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać uzyskane od NZOZ Ośrodek Zdrowia w Gródku - punktu szczepień na terenie gminy.
 12. Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.